Derby mellan IFK och HIF. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM.

Ny nämnd upphävde två antagna planer

Hässleholm

Den nya majoriteten i nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att upphäva den antagna trafikplanen för Hässleholms stad, samt det antagna planprogrammet för Hässleholm 88:16, dvs. byggplanerna för Garnisonen, Torshem och Sjörröds gård.

Beslut om dessa båda planer, trafikplanen och planprogrammet, antogs så sent som vid det sista sammanträdet 2018 i det som tidigare var byggnadsnämnden. Det drevs igenom av den då sittande majoriteten i nämnden, C, MP, S och V, som menade att trafikplanen var bra och framåtblickande samt att planprogrammet för Hässleholm 88:16 krävdes för att påskynda detaljplanearbetet för bland annat Garnisonen och Sjörröds gård.

Vid detta sammanträde förklarade dåvarande ordföranden, Kenny Hansson (M), att han missat att plocka bort ärendet om Garnisonen samt att han velat skjuta fram beslut om trafikplanen eftersom den krävde mer eftertanke och analys.

Men under onsdagens sammanträde fick Kenny Hansson, ordförande i nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden, möjlighet att riva upp dessa båda beslut vid första sammanträdet, vilket också skedde efter voteringar i båda ärendena.

Så nu ska miljö- och stadsbyggnadsnämnden ta fram en ny trafikplan i samråd med nämndens presidium samt ett reviderat program för Hässleholm 88:16.

Enligt Kenny Hansson vill han genom upphävandet av dessa båda planer ge politikerna ett ökat inflytande.

För att ge politikerna mer inflytande beslutade nämnden också att göra tillägg till delegationsordningen, som bland annat innebär att vissa delegationsbeslut ska tas i samråd med ordföranden i nämnden.

– Vi vill ta mer företagsvänliga beslut, sade Kenny Hansson med udden riktad mot tidigare miljönämnd.

Under detta första sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnade också Björn Widmark från Folkets Väl in två iniitiativärenden.

Ett rör jaktskyttebanorna på Röinge 7:3 där han menar det är fel att miljönämnden beslutat förbjuda skjutning på hagelbanorna med hänvisning till bullernivåerna. Det andra gäller krav på en detaljplanen för reningsverket med tillhörande skyddsavstånd.

Båda dessa initiativärenden bordlades för beredning i den nya nämnden och tas upp vid nästa sammanträde.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...