Har fos­sil­dri­vna bilar haft sin stor­hets­tid nu?

För­sälj­ningen av bilar med för­brän­nings­mo­torer kan ha ”pekat”, nått sin högsta nivå, 2018.
Så­väl till­verk­ningen som för­sälj­ningen av bilar kommer tro­li­gen att minska nästa år, en­ligt bil­ana­ly­ti­ker. Men även om för­sälj­ningen ökar blir det med en så hög an­del el­bilar att de fos­sil­dri­vna bilarna ändå blir fär­re.
Om spå­domen slår in kommer vänd­punkten ti­digare än vad alla trott för­ut. Det är hopp­in­gi­van­de för kli­mat­målen, och det har tro­li­gen med just kli­matet att göra. Med­ve­ten­heten har ökat i hela världen.
Kina är nu­me­ra världens största bil­mark­nad. Där har för­sälj­ningen av ben­sin­bilar re­dan bromsat in och börjat minska. Där­emot för­dubblades för­ra året för­sälj­ningen av bilar med al­ter­na­tiva driv­me­del.
Som be­kant har die­sel­bilarna tappat stort i po­pu­la­ri­tet i Europa ef­ter larm om bil­fö­re­tagens ut­släpps­fusk och på grund av nya mil­jö­zoner i stor­städerna där die­sel­bilar stoppas.
El­bils­för­sälj­ningen är fort­fa­ran­de relativt blyg­sam i de flesta eu­ro­pe­is­ka länder.
Men i Norge är el­bilarna po­pu­lära, tack vare stora sub­ven­tioner. Re­dan 2017 tog de rena el­bilarna över 20 pro­cent av ny­bils­för­sälj­ningen och räknas ladd­hy­brider och hy­brider in var an­delen med nå­gon form av eld­rift över 50 pro­cent.
I Sverige var det mind­re än tio pro­cent – och bara en pro­cent rena el­bilar.
Sverige har långt kvar att gå på el­vägen. Men kan­ske ändå fos­sil­bilens bästa tid har varit. Kon­su­ment­makt när den är så bäst!
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...