Det sköna, vid­synta Sverige

Sverige är ett vid­synt land. Det in­trycket för­stärks ef­ter årets gay­gala, som hyllar in­satser av per­soner som de­fi­nierar sig som hbtqia Där delades ut pris till Car­o­line Farberger, vd för Ica Försäkring. Hon hette ti­digare Carl och har öp­pet skildrat sin köns­kor­ri­ge­ring och hur det fun­gerar när man har en syn­lig roll som vd inom ett stor­fö­re­tag. Hon hade ock­så ut­ma­ningen att inte för­lora i auk­to­ri­tet för att hon plöts­ligt var en ”kvinn­lig chef” i en mansdominerad miljö, med de för­domar som fö­re­kommer kring det.
Det går bra, är den enkla sam­man­fatt­ningen av Farbergers er­fa­ren­het.
Hon backades upp av Ica:s kon­cern­led­ning, vilket är klokt av fö­re­taget. Man får be­hålla en kom­pe­tent vd, som inte drabbas av psy­kiska pro­blem av en då­lig ar­bets­mil­jö och kan kvarvara i tjänst. Man får po­si­tiv PR efter­som Farberger valt att dela sin hi­sto­ria om över­gången, och man lockar andra kva­li­fi­ce­rade homo- och trans­per­soner, som känner en trygg­het i att ha en vän­ligt sin­nad ar­bets­gi­va­re, till kon­cernen.
Farbergers chef Ma­rie Hal­ling menar att det är en fak­tor som kan bi­dra i det hon kallar ”kampen om ta­langerna”. Hal­ling menar att in­for­ma­tionen om Farbergers om­ställ­ning be­mötts över­väl­di­gan­de po­si­tivt av kunder och andra af­färs­kon­takter.
Sverige har kommit myc­ket långt på bara någ­ra de­cen­ni­er. Farbergers er­fa­ren­heter är en fin be­rät­tel­se om ett vid­synt, pro­gres­sivt sam­häl­le och om sann me­ri­to­kra­ti.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...