Bygg­ar­bets­platser är olycks­drab­bade. Ar­kiv­bild: TT

För många ar­bets­o­lyc­kor

Ja­nu­a­ri har varit en svart månad på ar­bets­platserna. Tio män­ni­skor har om­kommit i olyc­kor un­der ar­be­tet. Det är ovan­ligt många för en månad och mer än dub­belt så många som en nor­mal ja­nu­a­ri­månad.
En må­nads sta­ti­stik skulle inte vara till­räck­ligt för att bli upp­rörd, även om var­je döds­fall i en ar­bets­re­la­te­rad olyc­ka är en för myc­ket. Men att den ned­åt­gå­en­de trenden för arbetsplatsolyckor brutits de senaste åren är myc­ket oroande.
För­ra året dog 58 män­ni­skor på sin ar­bets­plats. Det är mer än ett döds­fall per vecka. 2016 var an­talet nere i 45 döda. 2017 ökade an­talet till 55 och för­ra året allt­så till 58. 2019 har börjat illa med nio döds­fall, tio med en an­ställd på ett ut­ländskt fö­re­tag in­räknad (sär­re­do­visas i sta­ti­stiken).
För­ra året dog nio bygg­nads­ar­be­ta­re un­der ar­be­tet, och ock­så årets första månad har in­ne­burit flera döds­fall på bygg­ar­bets­platser. Ett särskilt hög­risk­om­rå­de som kan pekas ut är att mon­tera bygg­nads­ställ­ningar.
An­talet an­mälda ar­bets­ska­dor är över 30 000 var­je år. Trans­porter samt till­verk­nings­in­du­stri och bygg­verk­sam­het är de branscher som har högst an­tal ar­bets­ska­dor i för­hål­lan­de till an­talet verk­samma.
Ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S) har bjudit in Ar­bets­mil­jö­ver­ket samt re­pre­sen­tanter för de mest olycks­drab­bade branscherna till ett möte om en månad. Det är en bra bör­jan.
Det finns en noll­vi­sion för ar­bets­o­lyc­kor med död­lig ut­gång. När ut­veck­lingen vänt i fel rikt­ning, så an­talet döds­fall ökat de två senaste åren, måste så­väl myn­dig­heten som ar­bets­gi­va­rna inse att mer måste göras för att minska olycks­riskerna.
Tra­fik­olyc­korna i jobbet måste fö­re­byggas med sä­krare bilar och bättre ut­bildade chauf­förer.
Bygg­ar­bets­platserna måste göras sä­krare ge­nom fler kon­troller och ge­nom att hu­vud­ent­re­pre­nören måste ta större an­svar även för un­der­ent­re­pre­nörernas an­ställda.
Alla måste göra mer för att minska döden på jobbet.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...