Mest bara ny­bör­ja­re till EU-par­la­mentet

Det blir många ny­bör­ja­re i EU-par­la­mentets svenska del­e­ga­tion ef­ter valet i maj. När kryss­mag­neten Anna Co­raz­za Bildt petades från M-lis­tan pro­te­sterade hon hög­ljutt men för­gä­ves. De två andra le­da­möterna av­går fri­vil­ligt så det blir bara nya le­da­möter från M.
MP toppar sin lista med Alice Bah Kuhnke och me­teo­ro­logen Pär Holm­gren, me­dan de fyra som nu sitter i par­la­mentet får kon­kur­rera från platserna där­ef­ter – om MP kommer över fem pro­cent­spärren.
Nu har ock­så Socialdemokraterna pre­sen­terat sin lista. Trots tre av­hopp, bland andra ve­te­ranen Ma­ri­ta Ulvskog, får bara Jyt­te Gu­te­land förnyat för­tro­en­de. Den femte le­da­moten, Alexander Ga­be­lic som kom in som er­sät­ta­re un­der pe­ri­oden, petas ner till plats 16, trots me­riter även från FN-för­bun­det.
För­ra stats­rådet Helen Fritzon pla­ceras överst. I S går se­dan fack­liga me­riter (Johan Danielsson, plats 2), re­gio­nala hän­syn (re­gi­on­rådet Erik Berg­kvist, Väs­ter­bot­ten, plats 4) och invandrarkandidatur (?) (Evin Incir, plats 5, och Ilan de Basso, plats 6) före er­fa­ren­heter av EU-ar­be­tet.
Så re­so­nerar ock­så KD, där Sara Skyt­te­dal el­ler David Lega utan er­fa­ren­heter av EU ska för­söka fylla Alf Svens­sons och Lars Adak­tus­sons skor.
SD har inte be­slutat om sin lista än, och i C, L och V har topp­namnen fått förnyat för­tro­en­de. Men många nya blir det – och tro­li­gen minskat svenskt in­fly­tan­de.

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...