Bättre be­red­skap mot bränder be­hövs

I som­ras gjordes 7 000 ut­ryck­ningar till bränder i skog och mark. Kom­munernas rädd­nings­tjänster var hårt be­las­tade över­allt, inte bara i de tre rik­tigt stora bränderna i nor­ra och mel­lers­ta Sverige.
Dessa tre stor­bränder var an­led­ningen till att rege­ringen till­satte en sär­skild ut­re­da­re, Jan-Åke Björklund, för att un­der­söka vad som be­höver göras för att för­bättra be­red­skapen för liknande ka­ta­strofer.
Han kon­sta­terar att i det stora hela gick brand­be­kämp­ningen bra. Inga döds­fall el­ler all­var­ligt skadade och inga ned­brun­na per­ma­nent­bo­städer orsakades, vilket med tan­ke på brändernas om­fatt­ning var för­vånande.
Men det finns en hel del att göra för att rädd­nings­tjänsterna ska få bättre för­ut­sätt­ningar. Att alla kom­muner ska vara an­slutna till en led­nings­cen­tral med stän­dig be­red­skap skulle för­bättra be­red­skapen särskilt i mind­re kom­muner. Ett bra för­slag är ock­så att det bör bli lättare att göra av­tal med andra per­soner än rädd­nings­per­so­nal. Det kan starta släck­nings­ar­be­tet snabbare och det be­hövs när bränderna blir rik­tigt stora.
Ut­re­da­ren fö­re­slår inte att rädd­nings­tjänsterna ska för­stat­ligas. An­svaret ligger bäst lo­kalt, på kom­munerna. Men tyd­ligare mål från staten för vad de ska klara kan vara klokt med tan­ke på de olika för­ut­sätt­ningarna. MSB be­höver ock­så bli bättre på att sam­ordna och hjälpa till när det be­hövs.