Re­form­min­i­ster Anu Vehviläinen (C) vill bredda för­söket. Foto: TT

Fler för­sök be­hövs

I Fin­land har 2 000 per­soner un­der två år fått en bas­in­komst på drygt 5 000 kro­nor istäl­let för ar­bets­lös­hets­er­sätt­ning. De har kun­nat skaffa sig andra in­komster utan av­drag från bas­in­komsten och syf­tet har varit att sti­mu­lera till att skaffa jobb, efter­som all ex­tra in­komst blir en net­to­ök­ning.
Planen var att fler skulle om­fattas av för­söks­verk­sam­heten men in­tres­set var inte så stort. I den första del­ut­vär­der­ingen syns inte någ­ra ef­fekter på sys­sel­sätt­ningen men del­ta­ga­rna har mått bättre ge­nom att de upp­levt mind­re stress och har sluppit by­rå­kra­ti.
Det är väl så vik­tiga ef­fekter. Inte minst är en tan­ke med bas­in­komst el­ler med­bor­gar­lön att by­rå­kra­tin och kon­trollerna av ar­bets­lösa ska minska. Det ska ge en be­spa­ring som mot­verkar den kost­nads­ök­ning som kan bli följden av en bas­in­komst.
Det är inte bara i Fin­land tanken på nå­gon form av med­bor­gar­lön dis­ku­teras och prövas. Ett för­sök med bas­in­komst på­går i Ke­nya där 5 000 män­ni­skor får 200 kro­nor i må­naden un­der tolv år. Flera olika va­ri­anter prövas.
I någ­ra städer i Ka­li­for­ni­en görs ock­så för­sök, lik­som i bland an­nat Ka­na­da och Spa­ni­en.
Med­bor­gar­lön fö­re­språkas av po­li­tiskt så vitt skilda per­soner som den marknadsliberale eko­nomen Mil­ton Fried­man, La­bour­le­da­ren Je­re­my Corbyn, och Femstjärnepartiet i Ita­li­en.
Grund­tan­ken, att en fast, om än relativt låg in­komst ska vara för­del­ak­tig för både dem som be­höver det och sam­häl­let istäl­let för en by­rå­kra­tisk kon­troll­ap­pa­rat för olika bi­drag, är in­tres­sant. Men de för­sök som gjorts be­höver bli fler och prövas i olika om­stän­dig­heter. Fin­land pla­nerar fort­satta för­sök ef­ter en re­jäl ut­vär­der­ing.
I fat­tiga länder kan en bas­in­komst, även på låg nivå, ge ökade möj­lig­heter att skaffa en sä­krare egen in­komst. I in­du­stri­länderna skulle ar­bets­lösa få en sta­bilare sit­u­a­tion och slippa in­teg­ri­tets­krän­kan­de kon­troller.
Men går det att klara fi­nan­sie­ringen?