Lina Nord­quist (L) re­do­visade Li­be­ralernas val­a­na­lys. Foto: TT

Räcker mer tyd­lig­het?

När Mil­jö­par­ti­et idkar verk­lig själv­kri­tik med kon­sta­te­ran­det att bara en ­pro­cent av väl­ja­rna och tio pro­cent av MP:s egna väl­ja­re tycker att MP för­står van­ligt folk, kommer L:s val­ana­lys­grupp med det van­liga kon­sta­te­ran­det att par­tiet var för otyd­ligt och inte fick fram sina egna frå­gor (skol­po­li­tiken).
Par­ti­le­da­ren Jan Björklund var en till­gång för par­tiet, an­ser val­ana­lys­gruppen. Med pre­sen­ta­tionen bara dagar ef­ter han avi­serat sin av­gång hade det var näs­tan oför­skämt att lägga skulden på honom. Det hade nog ock­så varit sak­ligt fel. Myc­ket kan man säga om Björklund, men i val­rö­rel­serna brukar han vara en till­gång för sitt par­ti med sin ener­gi och sin – jo, fak­tiskt – tyd­lig­het.
Otyd­lig­heten skulle gälla så­väl re­ger­ings­frå­gan som in­teg­ra­tions- och mi­gra­tions­po­li­tiken.
Det ligger en del i det. Att Alliansen inte kun­de ge nå­got ge­men­samt be­sked i re­ger­ings­frå­gan var na­tur­ligt­vis ett di­lem­ma för par­tierna. Trots att C och L hade un­ge­fär sam­ma in­ställ­ning klarade An­nie Lööf den de­batten bättre än Jan Björklund.
Så var det ock­så med mi­gra­tions­po­li­tiken, där An­nie Lööf var myc­ket tyd­lig med ett mer hu­ma­ni­tärt an­slag för flyk­ting­po­li­tiken i strid med så­väl rege­ringen som Mo­de­raterna och, än mer, SD. Li­be­ralernas gam­la ba­ga­ge av språk­krav och mot­stånd mot en andra chans för gym­na­sie­stu­de­ran­de af­ghaner gjorde att deras för­ord för ökade möj­lig­heter till familjeåterförening inte upp­fattades. En ti­digare par­ti­le­da­res (Gun­nar He­lén) uttalande om ”att vara lib­er­al är att vara kluven” var tyd­ligt i den frå­gan.
På en punkt för­tjänar Björklund kri­tik. Han lyc­kades inte få sko­lan i fo­kus som ti­digare. Det kan­ske var na­tur­ligt med tan­ke på att inte myc­ket blivit bättre i sko­lan ef­ter hans åtta år i rege­ringen. Så myc­ket ny­tän­kan­de på det om­rå­det har han och par­tiet inte hel­ler pre­sterat.
Det är svårt att se att val­a­na­lysen kan ge par­tiet nytt hopp i det nya po­li­tiska land­skapet. Men ana­lysens otyd­lig­het jan ge en ny par­ti­le­da­re nöd­vän­digt spel­rum.