Ta inte bort elevernas in­fly­tan­de i sko­lan

Opinion Målet om de­mo­kra­tisk fost­ran i sko­lan finns kvar, nå­got som blir svårt om inte eleverna kan på­verka sin egen mil­jö.
Opinion • Publicerad 13 februari 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Sko­lans pro­blem kan alla ha åsikter om, efter­som alla har gått i sko­lan, även om det för många de­bat­törer är myc­ket länge se­dan.

De senaste åren har det kommit en back­lash för am­bi­tionerna att de­mo­kra­ti­sera sko­lan. När Jan Björklund tog över som skol­mi­nis­ter av­skaffade han för­äl­drarnas möj­lig­heter till in­fly­tan­de ge­nom lo­kala sty­rel­ser för sko­lor. Även om sy­stemet inte haft så stor om­fatt­ning hade lo­kala sty­rel­ser med för­äl­drar i ma­jo­ri­tet visat goda re­sul­tat på en del sko­lor. Nu har för­äl­drarna som grupp inte läng­re nå­gon möj­lig­het till in­fly­tan­de över sina barns skola. Det gör att en­skilda för­äl­drars agerande gent­emot lä­ra­re blir enda möj­lig­heten, vilket skapat pro­blem på många håll. Särskilt all­var­ligt blir det om föräldrapåtryckningar och ibland hot inte be­möts kraft­fullt av rek­torer och skol­led­ningar. Organiserat för­äld­ra­in­fly­tan­de med tyd­liga gräns­drag­ningar mot det pe­da­go­giska ar­be­tet skulle vara en ef­fek­tiv väg för att mot­verka sådana ten­denser.

Nu vill skol­de­bat­törer ock­så stoppa elevers de­mo­kra­tiska med­ver­kan vid ut­form­ningen av ord­nings­re­gler i sko­lan, trots att de flesta er­fa­ren­heter visar att det bi­drar till att upp­rätt­hålla re­spekten för de regler som fastställs. Dess­utom finns målet om de­mo­kra­tisk fost­ran i sko­lan kvar, nå­got som blir svårt om inte eleverna kan på­verka sin egen mil­jö. Så slå vakt om det elev­in­fly­tan­de som finns i sko­lan.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.