För­domar bak­om is­la­mo­fo­bi

Krönika Sjalen el­ler slö­jan som en del mus­limska kvin­nor bär väcker starka käns­lor.
Opinion • Publicerad 21 februari 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Sjalen el­ler slö­jan som en del mus­limska kvin­nor bär väcker starka käns­lor, inte bara i Sverige. För många in­ne­bär den ett för­tryck, ett tvång. I ex­em­pel­vis Iran tvingar den re­li­gi­ösa reg­i­men alla kvin­nor att täcka håret, och kampen mot slöj­tvånget är en vik­tig po­li­tisk kamp.

Men för många kvin­nor är det en fri­vil­lig re­li­gi­ös hand­ling att bära slöja. Deras rätt att bära vilket klä­des­plagg de vill är lika rätt­mä­tig som rätten att slippa bära slöja.

Visst bör sed­vän­jan, ibland tvånget, att bära slöja dis­ku­teras. Men den svenska de­batten är of­tast en­si­dig. Det talas om ”åsikts­kor­ri­dor” där det är för­bju­det att ifrå­ga­sätta slö­jan. Men de som hetsar mot mus­limska kvin­nors slöj­bärande vill inte ha en ny­an­serad de­batt utan vill kri­ti­sera oemot­sagda. Många kvin­nor som bär slöja drabbas av trakasserier på ga­tan och ibland av all­var­liga fy­siska an­grepp.

Ett ex­em­pel på när de­batten spårat ur är ef­ter­börden till en bild som Riksidrottsförbundet pub­li­cerade på sin hem­si­da. Ett foto på en blond kil­le och en slöj­bärande tjej som prövade på luft­ge­värs­skyt­te i en id­rotts­klubb togs ef­ter re­ak­tioner bort från hem­si­dan ef­ter pro­tester från Sim­för­bundets ord­fö­ran­de Ulla Gustavsson. Hon an­såg att sådana bilder inte borde visas.

Det är svårt att för­stå. RF har som grund­prin­cip att alla barn och ung­domar är väl­kom­na att del­ta i id­rotts­ak­ti­vi­teter och att de får klä sig som de vill.

Ulla Gustavsson fick kri­tik och valde att avgå som ord­fö­ran­de ef­ter att sty­rel­sen i öv­rigt tagit av­stånd (efter­som hon är stäm­mo­vald kun­de inte sty­rel­sen av­sätta henne, vilket många på­stått i de­batten).

Det har tolkats som att man inte får ifrå­ga­sätta slö­jan, men hennes yttrande i in­ter­vjun i Af­ton­bla­det var be­tyd­ligt mer för­doms­fullt än en kri­tik mot att barn bär slöja.

”Nu visar RF att de gillar och upp­muntrar he­ders­för­tryck: köns­stymp­ning, barn­äk­ten­skap, he­ders­våld”, sa hon, till sy­nes omed­ve­ten om att he­ders­för­tryck, köns­stymp­ning, barn­äk­ten­skap och he­ders­våld inte är kopplat till nå­gon spe­ci­fik re­li­gi­on. Det fö­re­kommer i stora delar av världen helt obe­ro­en­de av re­li­gi­ös in­rikt­ning.

Köns­stymp­ning har ex­em­pel­vis fö­re­kommit i mer än 2 000 år, allt­så långt in­nan is­lam som re­li­gi­on upp­stod. Det fö­re­kommer främst i nor­ra och öst­ra Af­ri­ka, långt ifrån bara bland mus­limer.

Barn­äk­ten­skap är ock­så van­ligt i stora delar av världen, ex­em­pel­vis i hin­du­is­ka In­di­en och i söd­ra Asi­en i öv­rigt, lik­som i Af­ri­ka sö­der om Sa­ha­ra, allt­så i re­gi­oner där is­lam inte har särskilt stark ställ­ning.

He­ders­för­tryck är en allt­för van­lig fö­re­te­el­se kopplad till olika klan­kul­turer, obe­ro­en­de av re­li­gi­on. Det fö­re­kommer i stora delar av Asi­en. I Mel­lan­ös­tern fö­re­kommer det ex­em­pel­vis bland kurder, oav­sett om de är mus­limer el­ler kristna, och bland den ut­satta mi­no­ri­teten ya­zi­di­er, som är vare sig mus­limer el­ler kristna.

De fö­re­te­el­ser Gustavsson nämnde måste mot­verkas både i Sverige och i resten av världen. Men de är inte kopplade till is­lam som re­li­gi­on.

De­bat­tera gär­na även hur re­li­gi­öst tvång kan be­kämpas, men låt det inte gå ut över barnen, som på alla sätt är oskyl­diga – och ofta of­fer­.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.