Asyl­lä­ger i Af­ri­ka bör avvisas av alla

Opinion Nu har Af­ri­kans­ka uni­onen slagit fast att det är ett brott mot både in­ter­na­tio­nell lag­stift­ning och EU-lag att upp­föra cen­ter i Af­ri­ka för per­soner som söker asyl i Europa.
Opinion • Publicerad 27 februari 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Det finns idéer i många EU-länder att bli av med flyk­ting­pro­blemet ge­nom att in­rätta sär­skilda lä­ger i nå­got af­ri­kanskt land på andra si­dan Me­del­ha­vet dit asyl­sö­kan­de skulle hän­visas. Det skulle göra flyk­tingarna osyn­liga i Europa, men det skulle inte lösa det verk­liga pro­blemet – att så många be­höver skydd mot för­föl­jel­ser och våld el­ler söker sig ett eko­no­miskt bättre liv i Europa.

Många har in­sett att den typen av lä­ger inte skulle fun­gera. Au­stra­li­ens liknande lä­ger på ett par öar i andra länder har visat sig leda till bru­talt för­tryck. Lä­gren ska nu av­vecklas efter­som de inte är rim­liga för ett ci­vi­li­se­rat land att driva.

Liknande lä­ger i nå­got af­ri­kanskt land skulle ris­kera att leda till sam­ma pro­blem. Ett få­tal som skulle få asyl i Europa från sådana lä­ger me­dan de flesta skulle hän­visas till lång­va­rigt boende i un­der­må­liga lä­ger­bo­städer. Vare sig EU el­ler värd­landet skulle kun­na för­svara sy­stemet i längden.

Till­frågade länder har re­dan sagt nej, och nu har Af­ri­kans­ka uni­onen slagit fast att det är ett brott mot både in­ter­na­tio­nell lag­stift­ning och EU-lag att upp­föra cen­ter i Af­ri­ka för per­soner som söker asyl i Europa. Där­för kommer inget land att ta emot sådana centra.

Det borde få EU-sy­stemet att ge upp tanken och istäl­let ta hand om de flyk­tingar som kommit en­ligt det in­ter­na­tio­nella re­gel­verk som gäller.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.