Bok­för­lagens an­svar för des­in­for­ma­tion

Ett bok­för­lag kan ge ut vad som helst. Att för­söka styra det vore cen­sur. De för­tjänar dock hård kri­tik om de pub­li­cerar des­in­for­ma­tion.
Boken Kimchi och Kombucha till­hör de som kri­ti­seras för att för­fat­ta­ren saknar for­mell kom­pe­tens i äm­net hon skriver om. Soki Choi uttalar sig tvär­sä­kert om hälso­för­delar med fer­men­terade livs­me­del som kimchi. Tanken att tarmbakterieflora kan styra hälsa och välmående i så­dan ut­sträck­ning att det kan er­sätta skol­me­di­cin har vid det här laget upp­repats så ofta att risken finns att folk tror att det är eta­ble­rat. Så är det inte.
Att Choi utan for­mell kom­pe­tens dess­utom fått vara med ifråga dok­torn och ge kost­råd är för­färande, eftersom ett sådant program kan antyda en vetenskaplig grund för påståendena som inte finns där.
Choi kallar kost­råd för ”fan­tas­tiskt fina lä­ke­me­del utan bi­verk­ningar”. En far­lig po­ten­ti­ell bi­verk­ning av des­in­for­ma­tion är dock att folk helt er­sätter be­hand­ling med diet och far illa.
För­lagen bör ta an­svar för att inte mark­nads­föra häl­so­far­lig in­for­ma­ti­on, som att kost­råd är bättre mot dep­res­sion än me­di­cin el­ler te­ra­pi. Tanken att per­soner som saknar ut­bild­ning i me­di­cin och fy­sio­lo­gi skulle för­stå kom­pli­ce­rade sam­man­hang bättre än dem som stu­de­rat män­ni­sko­kroppen ge­nom den ve­ten­skap­liga me­toden i åra­tal är bi­sarr. Det är väl­kom­met att fler varnar för char­la­taner som ger kost­råd på lösa bo­liner. För­lagen måste ta till sig av kri­tiken.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Är du orolig för coronaviruset?

Loading ... Loading ...