Swed­banks kris inte över

Le­da­re Nya upp­gifter om Swed­banks verk­sam­het i Bal­ti­kum med miss­tänkta penningtvättrelationer har för­djupat bankens kris.
Opinion • Publicerad 27 februari 2019 • Uppdaterad 13 december 2021
Hur länge får Bir­git­te Bonnesen sitta kvar som vd?       Foto: TT
Hur länge får Bir­git­te Bonnesen sitta kvar som vd? Foto: TT

Krisen i Swedbank ef­ter upp­gifter i Upp­drag Gransk­ning om penningtvättverksamhet i den est­nis­ka bank­verk­sam­heten för­djupas. Den ex­terna grans­ka­re av hela här­van, EY, som tvingades fram mot vd Bir­git­te Bonnesens vilja är fö­re­mål för gransk­ning i sam­band med penningtvätthärvan i Danske Bank, som av­slöjades ti­digare och då Swed­banks led­ning för­nekade allt sam­band.

Nu är det inte läng­re sol­klart att det inte finns nå­got sam­band. Tvärt­om blir det allt tyd­ligare att det finn kopp­lingar mel­lan de båda penningtvätthärvorna, och att då låta ett miss­tänkt re­vi­sions­fö­re­tag göra den ex­terna gransk­ningen vore orim­ligt. Att bo­lags­led­ningen inte hade bättre koll när re­vi­sions­by­rån ut­sågs är obe­grip­ligt och tyder på an­tin­gen in­kom­pe­tens el­ler non­cha­lans av vad som krävs för att åter­skapa för­tro­en­de.

Nu av­slö­jar ock­så Bloomberg News att Swed­banks est­nis­ka bo­lag vid den djupa eko­no­miska krisen 2008 sökte per­son­al i Est­land för att hjälpa väl­be­ställda ryska kunder. Det tyder inte på särskilt stor med­ve­ten­het om riskerna för pen­ning­tvätt.

Hit­tills har bankens stor­ä­ga­re ställt sig bak­om sty­rel­se och led­ning. Men här­om­da­gen gick en av de största äga­rna, Folksam, ut of­fent­ligt med ett an­tal frå­gor till bank­led­ningen. Frå­gorna som Folksam vill ha of­fent­liga svar på handlar om hur många miss­tänkta trans­ak­ti­oner som rap­por­terats mel­lan 2005 och 2015 och hur många kunder som om­betts att lämna banken. Det skulle säga en del om hur stor med­ve­ten­heten var inom banken om pro­ble­ma­tiken och vad som gjordes för att stävja pen­ning­tvätt.

Nu har det ock­så kommit av­slö­jan­den att flera av Swed­banks lo­kala kunder i Est­land, Lett­land och Li­tau­en har tagit emot stora sum­mor pengar som miss­tänks ha varit penningtvättrelaterade Det har ti­digare för­nekats av Swedbankledningen i all­männa or­da­lag.

Bankens kris är allt­så långt ifrån över. Att Bonnesen tvingas lämna vd-posten verkar inte osan­no­likt. Men räcker ett ”drott­ning­of­fer” för att rädda bankens he­der?

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.