Låt Bjuv rädda världen med smarta lösningar

Köttet är vitt och fast – och gör sig lika bra i sushi som på grillen. Niltilapian är en tropisk fisk, världens näst mest odlade.
Och det riktigt fina är att den kan odlas i slutna kretslopp, där nästan allt kan tas tillvara, på gårdar runt om i Sverige.

Vi behöver ställa om till just detta, till vad man brukar kalla för cirkulära livsmedelssystem. Vi måste ta tillvara på allt och se till att producera mer med mindre insatser och på mindre yta.
Det är tyvärr ingen överdrift att säga att det är en ödesfråga för hela vår planet och för mänskligheten.
För att vi ska lyckas krävs en kraftsamling som kräver nytänkande, innovation, kapital, forskning och kunskap.

Därför vill vi att Sverige upprättar ett nationellt centrum för cirkulära system för livsmedelsproduktion, och vi föreslår att det görs i Food Valley of Bjuv.
Det brådskar.
Redan i dag hotar klimatförändringarna att omöjliggöra matproduktion på många håll i världen. Med en befolkning som förväntas nå nästan 10 miljarder människor år 2050 behöver jordens matproduktion öka med 50 procent.
Konkurrensen om den odlingsbara marken hårdnar.

Mark som också ska räcka till produktion av fibrer och förnyelsebara råvaror som ersättning för fossil olja och gas. 33 procent av världens odlingsjordar är i dag i så dåligt skick att de måste restaureras.
Och fångsterna från havs- och insjöfisket ökar inte längre.
Dagens sätt att producera livsmedel kommer inte att kunna föda en växande mänsklighet över tid.
Att hitta cirkulära system för livsmedelsproduktion är en överlevnadsfråga för mänskligheten.

Den eller de som kan bidra till hållbara systemlösningar som inte utmanar de planetära gränserna, har inte bara gjort ett viktigt bidrag till mänskligheten.
De har också skapat förutsättningar för framtida affärer och exportintäkter.
Trots att behoven är stora, saknas till stor del de nödvändiga industriella systemen för cirkulär livsmedelsteknik på den globala marknaden.

Den nationella livsmedelsstrategin anger riktningen för hur Sveriges jordbruk och de gröna näringarna ska utvecklas. Målet är att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige och därmed öka innovationskraften, sysselsättningen, lönsamheten, produktionen och exporten.

Den innovationsförmåga som krävs för att lösa de utmaningar som livsmedelsstrategin anger finns till stor del i de områden som Nyindustrialiseringsstrategin pekar på: digitalisering, grön omställning, kompetensförsörjning och ny kunskap.

Vi menar att Sverige borde vara ledande i utvecklingen av cirkulär livsmedelsproduktion.
Men hittills har det gjorts få nationella satsningar med syfte att stödja utvecklingen av nya system och ny teknik.
Samtidigt som regelverk i vissa fall hindrar nya lösningar.
Vi föreslår därför att Sverige skapar ett nationellt centrum för cirkulära system för livsmedelsproduktion.
Food Valley of Bjuv arbetar redan förtjänstfullt med dessa frågor, därför att det är lämpligt att detta nationella centrum förläggs där.

Vi fem representerar på olika sätt Skåne.
Vi vet hur viktiga de gröna näringarna är för vårt landskap – och hur viktigt det skånska lantbruket är för livsmedelsproduktionen i hela Sverige.
Vi vet också hur betydelsefull det är att nationella satsningar inte bara hamnar i de tre storstäderna.
Låt Bjuv visa vägen. För övriga Sverige. För övriga världen.

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö
Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot Skåne läns södra
Jonny Cato Hansson (C), riksdagsledamot Skåne läns västra
Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot Skåne läns norra och östra
Annette Linander (C), regionråd och gruppledare Region Skåne

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...