Allt fler po­li­ti­ker av­går un­der pe­ri­oderna

Re­dan, mind­re än ett halv­år ef­ter valet, har det riktats krav på att riks­dags­le­da­möter ska avgå. Ett par har gjort det.
Att po­li­ti­ker av­går un­der man­dat­pe­ri­oden har blivit allt van­ligare. De senaste två man­dat­pe­ri­oderna har var tionde riks­dags­le­da­mot av­gått i för­tid, dock inte så ofta på grund av skan­daler.
Än van­ligare är det i kom­mun- och lands­tings­full­mäk­tige. Där av­gick om­kring var femte le­da­mot före man­dat­pe­ri­odens slut, nå­got fler i kom­munerna än i re­gi­onerna.
Men det skiljer stort mel­lan olika kom­muner. I Tors­ås kom­mun (sö­der om Kalmar) av­gick bara en enda le­da­mot för­ra året, me­dan näs­tan hälften av­gick i Malå kom­mun i Väs­ter­bot­ten. Även i storstadsnära Sig­tu­na och i väst­göts­ka Sven­ljunga av­gick näs­tan 40 pro­cent av le­da­möterna.
Van­ligast har det varit att sve­ri­ge­de­mo­krater hoppar av. Det gjorde var tredje i kom­munerna och var fjär­de i lands­tingen.
Tro­gnast var cen­ter­par­tister. Bara nå­got mer än var tionde hoppade av.
Att allt fler lämnar sina upp­drag kan ha med ett rör­ligare sam­häl­le att göra. Fler flyttar för att få ett (bättre) jobb. Men det kan ock­så ha med ar­bets­formerna att göra. Pre­si­di­et i en full­mäk­ti­ge­för­sam­ling, lik­som den styrande ma­jo­ri­teten, har stort an­svar för att göra ar­be­tet me­nings­fullt.
Oroande är att ju yng­re le­da­möter, des­to van­ligare är det att hoppa av, me­dan pen­sio­närerna är tro­gna.
Det är inte bra för re­pre­sen­ta­ti­vi­teten.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...