Vandring på Hovdala. Eurorando. Vidar Albinsson och Lena Lindberg i kanot på Hammarmölledamm

Skånska barn i hälsoenkät

skåne 11 000 skånska barn ska få svara på hur de upplever miljön de vistas i. Resultatet ska användas i Region Skånes arbete med att planera hälsofrämjande.

Hur ofta vistas barn i grönområden, upplever de besvär av inomhusmiljön eller störs de av trafikbuller?
– Resultatet från enkäten blir ett värdefullt kunskapsunderlag i arbetet med Skånes utveckling, där livskvalitet är en högt prioriterad målsättning. En hälsosam miljö är en grundförutsättning för det. I synnerhet förutsättningar för barns hälsa tycker jag är viktigt, säger Annika Kruuse, miljöchef på Regional utveckling i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Sedan 20 år tillbaka har liknande nationella enkäter genomförts vart fjärde år och i Skåne har det gjorts utökade undersökningar sedan 2005. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa.
Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år. Den här gången delas Skåne in i tre geografiska områden – tätort, tätortsnära landsbygd och landsbygd – för att kunna undersöka eventuella skillnader beroende på var man bor.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan.
Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra effektiva insatser och utgöra underlag för beslut om åtgärder. Information om hur barnen känner sig besvärade av dålig luft och buller kommer till exempel att kunna användas som stöd i samhällsplaneringen.

Bakom enkäten står Folkhälsomyndigheten och en rad regioner och kommuner är med och finansierar den. I Skåne görs medfinansieringen gemensamt mellan Region Skåne och Länsstyrelsen.
Det blir sedan Arbets- och miljömedicin i Region Skåne som bearbetar resultatet och skriver den regionala rapporten, skriver Region Skåne.