GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Goda tider för EU-de­batt

Krönika Trots den ökade sprid­ningen av des­in­for­ma­tion, över­drifter och falska ny­heter borde den­na val­rö­rel­se, om den förs med hjälp av kri­tiskt tänkande och nog­grann gransk­ning, vara en blom­strande tid för en nöd­vän­dig svensk EU-de­batt.
Opinion • Publicerad 23 mars 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Sön­dag 26:e maj kommer röst­be­rät­ti­gade i Sverige att kun­na välja 21 in­di­vider som ska fö­re­träda dem i Brys­sel. Trots att flera par­tier näs­tan har av­slu­tat pro­cessen med att vaska fram lämp­liga kan­di­dater till sina val­lis­tor märks knappast EU-val­rö­rel­sen på ga­tor och torg runt om i Sverige.

In­ner­li­gen gläder jag mig till att den­na val­rö­rel­se ska ta fart på rik­tigt. Som Tove Lifvendahl skrev på val­dagen 2018 (SvD, 9/9): ”om fot­bolls-VM och OS in­ne­bär till­fäl­len då käns­lan av na­tio­nell sam­man­håll­ning är stor och pro­blem­fri, torde val­rö­rel­ser ut­göra dess raka mot­sats. Det är inte det som förenar som står i cent­rum, utan det som delar och splittrar”.

Val­rö­rel­ser handlar om att ”olika grupper för­söker lägga be­slag på problemformuleringsprivilegiet”; som Susanne Nyström ut­tryckte det i Es­kils­tu­na- ku­riren (8/9:2019).

LO har börjat kam­panja med en slo­gan som liknar Brexit-si­dans i Stor­bri­tan­ni­en: ”Ta till­ba­ka kon­trollen”, med hän­vis­ning till att deras med­lemmar är oroade över ar­bets­vill­koren i Europa. Det ny­an­ta­gna val­pro­grammet för Liberalerna menar istäl­let att ”Be­hovet av ett enat Europa är större än nå­gon­sin […]”.

För Cen­ter­par­ti­et är EU-valet ett ”vär­der­ings­val”, i vilket EU be­höver vara en ”mot­kraft mot den ag­gres­siva, na­tio­na­lis­tiska po­pu­lismen som i land ef­ter land breder ut sig”.

Mo­de­raterna går till val på att EU-sam­ar­be­tet ska kretsa kring fyra hörn­stenar: mig­ra­ti­on, lag och ord­ning, han­del och ut­ri­kes­po­li­tik.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har släppt kravet på en EU-folk­om­röst­ning och satsar på att åter­in­föra be­slu­tan­de­makten till Sverige ge­nom att re­for­mera EU ”ini­från”.

Mil­jö­par­ti­ets fo­kus i EU-valet kommer att vara kli­mat, mil­jö, de­mo­kra­ti och mänsk­liga rät­tig­heter.

Den svenska väl­jar­kåren kommer un­der de nä­rmaste vec­kor att få upp­leva många olika ”verk­lig­heter” i dis­kus­sionen om EU. Jag ser fram emot att väl­ja­re, me­dia och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tioner börjar granska de olika bilder av EU som målas upp. Att de re­cen­serar och kri­ti­serar de ar­gu­ment som förs fram i de­batten. Att den som sprider falska ny­heter och in­for­ma­ti­on ska av­slöjas. Att fel­ak­tig­heter och för­vansk­ningar ska be­lysas, att käl­lorna bak­om fak­ta ska ef­ter­frågas.

Jag för­blir op­ti­mist. Trots den ökade sprid­ningen av des­in­for­ma­tion, över­drifter och falska ny­heter borde den­na val­rö­rel­se, om den förs med hjälp av kri­tiskt tänkande och nog­grann gransk­ning, vara en blom­strande tid för en nöd­vän­dig svensk EU-de­batt.

Michel Vincent Anderlini
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.