El­bilar är knappast uni­ver­sal­lös­ningen. Foto: TT

Höj takten för kli­matet

Gre­ta Thun­berg strejkar för kli­matet var­je fre­dag och har fått med sig tio­tu­sen­tals ung­domar runt om i världen. FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re António Gu­ter­res ska kalla till ett nytt kli­mat­topp­mö­te för att för­söka se till att löf­tena i Paris­av­talet blir verk­lig­het. Han har sam­ti­digt skickat ett med­de­lan­de till de klimatstrejkande ung­domarna att han för­står deras oro men att det finns hopp. Till­sam­mans kan och måste vi ”skapa en renare, sä­krare, grönare värld för alla”, skriver han.
Ock­så Sverige måste göra mer för att nå målet. Det fram­går inte minst av Kli­mat­po­li­tiska rådets fösta rap­port om kli­mat­po­li­tiken.
Det är en hård dom över hur Sverige hit­tills han­terat frå­gan. De senaste åren har ut­släppen av växt­hus­gaser minskat bara mar­gi­nellt, trots högt ton­lä­ge från de mil­jö­par­tis­tiska mil­jö- och kli­mat­mi­nis­trarna. Det har ty­värr varit mest sym­bol­po­li­tik som bi­drag till el­cy­klar.
Så­väl el­pro­duk­tionen som uppvär­mningen av bo­städer är i stort sett fos­sil­fria i Sverige. De stora ”syn­da­rna” är där­för dels någ­ra stora in­du­strier i ce­ment- och stål­branscherna, dels tra­fiken. Det är där som staten måste sätta in fler åt­gärder. Rådet kon­sta­terar att om inte trans­port­sek­torn minskar sina ut­släpp dra­ma­tiskt kommer målet att ha nettonollutsläpp 2045 att miss­lyc­kas.
För drygt tio år se­dan verkade eta­nol­bräns­let vara en fram­gångs­väg. Men kon­ser­va­tiva mo­tor­jour­na­lister i kom­bi­na­tion med stel­benta skat­te­re­gler i EU stoppade ut­veck­lingen. Med de kort­sik­tiga vill­kor som staten hit­tills le­ve­rerat har få kun­nat göra större sats­ningar på andra al­ter­na­tiva bräns­len. El­bilarna är ännu inte så tek­niskt och eko­no­miskt ut­vecklade att de kan er­sätta alla bilar utan­för stor­städerna.
Inte ens rådets för­slag lär räcka. Kol­di­ox­id­lag­ring måste ock­så till för att kom­pen­sera de ut­släpp som ändå kommer att vara kvar. En tids­be­stämd plan för hur målet ska nås måste nu ut­ar­betas, så att av­stäm­ningar kan ske och mer göras när det be­hövs.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fikat på kafé i sommar?

Loading ... Loading ...