Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen i Skåne och Boriana Åberg (M), riksdagsledamot från Skåne deltog under mobilitetssamtalet. Foto: Region Skåne

M kräver svar om fler filer på motorvägen

skåne Moderaterna driver på för att E6:an genom Skåne byggs ut till sex filer. Den rödgröna oppositionen står inte bakom det kravet.

Mer näthandel och fler transporter genom Skåne ställer krav på högre kapacitet på vägarna.
‑ Därför behöver vi bygga ut E6 till sex filer genom Skåne, sa regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M), i ett mobilitetssamtal som anordnades av Transportföretagen hos Svenskt Näringsliv i Malmö under måndagen.

E6:an är hårt belastad och olycksdrabbad. Mellan Malmö och Helsingborg sker nästan dagligen olyckor.
Trafikverket har förbjudit omkörning för lastbilar vid tidpunkter när trafiken är som mest intensiv. Men alla följer inte det beslutet.
‑ Det krävs långsiktig planering för att både pendling och godstransporter genom Skåne ska fungera. På ett par decenniers sikt kommer Öresundsregionen att vara centrum i en sammanhållen arbetsmarknad där människorna kan röra sig till arbete, rekreation och kultur – och där transporterna bör ske fossilfritt, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

Carl Johan Sonesson uppmanade under debatten Andreas Schönström (S) att verka för att S i Skåne kan ändra uppfattning och bli positiva till en utbyggnad av E6 till tre körfält i vardera riktningen på sträckan Hbg-Lund-Malmö-Vellinge.
– Jag hoppas att Socialdemokraterna i Skåne snart ställer sig bakom utbyggnad av E6 i Skåne till sex filer. Dels för att lyckas minska antalet olyckor, men också för att avlasta tåget genom bättre möjligheter till pendling med buss. Med dagens två filer är det omöjligt, säger Carl Johan Sonesson.

S-distriktet i Skåne har krävt att järnvägsnätet och E6:an ska förstärkas och byggas ut. I Region Skåne la sig S tillsammans med MP och V på en lägre nivå, utan krav på fler motorvägsfiler men med krav om smartare trafiklösningar.
Ska koldioxidkraven efterlevas måste staten satsa på utbyggd kollektivtrafik och järnvägar, menar de rödgröna.

E6 är inte bara en av landets mest trafikerade motorvägar, det är även en central pulsåder för såväl Sverige som Norge.
Sträckan Malmö-Lund-Helsingborg trafikeras dagligen av uppemot 50 000 fordon, varav runt 20 procent är tung trafik som kommer in via Öresundsbron och Trelleborgs hamn. Svensk export och import passerar i stor utsträckning Skåne, och mycket av denna går på E6.
En prognos från Trafikverket visar på en ökning med mellan 48-75 procent i trafikflödet till år 2040 under maxtimmen.
Under 2018 inträffade minst 300 olyckor på E6, ett antal som av allt att döma kommer att öka i takt med trafiken, skriver Moderaterna.

– E6 har kallats för en enda lång parkeringsplats, till följd av de långa köer som bildas närmast dagligen. Detta skapar stora problem för såväl pendlare som för transportföretagen. Ska vi lyckas få ett fungerande trafikflöde genom Skåne, särskilt sett till den väntade trafikökningen till 2040, så måste arbetet med att bygga ut E6:an till sex filer genom Skåne starta nu, säger Carl Johan Sonesson.