SD är mer ext­re­ma i EU-par­la­mentet

EU-par­la­men­ta­ri­kerna und­går näs­tan helt den gransk­ning av me­di­erna som riks­dags­le­da­möterna och par­tierna i re­gi­oner och kom­muner ut­sätts för. Där­för är var­je så­dan gransk­ning väl­kom­men.
Det par­ti som kan­ske mest av alla ”flugit un­der ra­darn” i Brys­sel och Stras­bourg är Sverigedemokraterna, som varit näst in­till osyn­liga. En rap­port från Arena Idé re­do­visar hur SD:s två le­da­möter i EU-par­la­mentet agerat de senaste fem åren.
Deras två le­da­möter har varit pas­si­va jäm­fört med öv­riga par­tiers le­da­möter. Det är del­vis en följd av deras grupp­till­hö­rig­het, som gett mind­re ta­lar­tid och fär­re tunga upp­drag, men ock­så av en låg am­bi­tions­ni­vå.
Hälften av Kris­ti­na Win­bergs in­lägg i ple­num har handlat om att ta emot fär­re flyk­tingar, näs­tan hälften av Pe­ter Lund­grens in­lägg har gällt kri­tik av EU.
När de röstat har de ofta lagt sina röster tvärt­emot vad de lovade in­för valet – på grund av fel­tryck­ning, att de inte tagit reda på vad de olika för­sla­gen in­ne­burit el­ler oin­tres­se.
I flera fall har de röstat på ett upp­se­en­de­väc­kan­de sätt. Det gäller till ex­em­pel när de röstade mot ge lån till Jor­da­ni­en för flyk­ting­verk­sam­heten, trots att SD:s lin­je är att hjälpa ”på plats”. Kan det bli mer på plats för de sy­ris­ka flyk­tingarna?
De har ock­så utan röst­för­klar­ingar röstat för be­tän­kan­den som in­ne­burit krav på be­skatt­nings­rätt för EU, trots att SD mot­sätter sig det.
SD har i EU blivit allt­mer abort­fi­ent­ligt, särskilt se­dan de bytte par­ti­grupp till den som polska Lag och rätt­vi­sa in­går i. Trots att SD säger sig vilja be­kämpa re­li­gi­öst kvin­no­för­tryck röstade de till­sam­mans med ka­tolska par­tier för att be­gränsa abor­trätten för kvin­nor.
Kan­ske är det sam­hö­rig­heten med det polska par­tiet som gjort att SD inte vill del­ta i den pla­nerade nya hö­ger­po­pu­lis­tiska gruppen som bl a italienska Lega, tyska AfD, Sann­fin­ländarna och Dansk Folkeparti pla­nerar. Eller är gruppen inte till­räck­ligt ex­tre­mis­tisk?

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...