Alla flic­kor ska ha råd med mens­skydd

Alla skol­e­lever i Stor­bri­tan­ni­en ska kun­na få gra­tis mens­skydd från låg­sta­die­ål­dern och upp­åt. Ti­digare har det gällt från en högre ål­der, men det har visat sig att barn har missat skol­dagar för att de inte haft råd med till­räck­liga mens­skydd för att ta sig ige­nom skol­dagen och fått vara hem­ma.
Barn tvingades an­vända hem­gjorda mens­skydd som toalettpapper och till och med gam­la strum­por, vilket är en hy­gi­en­risk.
För­ra året upp­märk­sammades orättvisan i att män fick gra­tis rak­hy­vlar på sjuk­hus i Skott­land, men kvin­nor inte till­gång till mens­skydd, trots att rak­ning kan ses som ett ”till­val” och inte som en hy­gi­en­ar­ti­kel. Blödandet är inte fri­vil­ligt, så det är ab­surt om man ig­no­rerar pro­blemet, särskilt på ett sjuk­hus.
Barn­fat­tig­dom har dis­ku­terats myc­ket i Sverige, men inte hur man ska lösa pro­blemet. Be­greppet barn­fat­tig­dom kan vara lite vansk­ligt, efter­som barns fat­tig­dom i näs­tan alla fall här­stammar ur att vuxna för­äl­drar är fat­tiga. Men om det skulle visa sig att även svenska el­ler i Sverige boende flic­kor missar ut­bild­nings­dagar för att de inte har råd med mens­skydd är det ett tyd­ligt tec­ken på fat­tig­dom och ett pro­blem med en lös­ning.
V:s för­slag om att er­bjuda att ung­domar un­der 20 år mens­skydd gra­tis kan vara rim­ligt – med mo­di­fi­ka­tioner, som att det gäller un­der skol­tiden el­ler på för­sörj­nings­stöd. Om man för­värvs­ar­betar känns det rim­ligt att man be­talar för sina egna mens­skydd.
Martina Jarminder