Kan parterna göra upp?

Ledare Att en utredning om att förenkla las-reglerna är en stor politisk framgång för Centerpartiet.
Opinion • Publicerad 27 april 2019 • Uppdaterad 13 december 2021
Martin Ådahl (C) är nöjd att las nu ska utredas.            Foto: TT
Martin Ådahl (C) är nöjd att las nu ska utredas. Foto: TT

Ut­red­ningen om las har nu fått sina di­rek­tiv och ska snart börja jobba. Det är en po­li­tisk fram­gång främst för Cen­ter­par­ti­et, som satte det som vill­kor för att ge sitt stöd till Löfvenregeringen. För S satt den ef­ter­giften långt inne.

Där­för be­klagar nu arbetsmarknads Ylva Johansson (S) att hon till­sät­ter ut­red­ningen men lovar full­följa ja­nu­a­ri­av­talet. Där­för hotar nu ock­så Jonas Sjö­stedt med att för­söka fälla rege­ringen, om ett för­slag i en­lig­het med di­rekt­iven läggs fram. Att han då måste söka stöd inte bara hos M och KD utan ock­så hos SD talar han tyst om. Ulf Kris­ti­ans­son lovar stöd till V:s miss­tro­en­de, trots att M och KD sagt sig ock­så vilja ändra las-reglerna för att un­der­lätta för små­fö­re­tagen.

Utökade un­dan­tag i tur­ord­nings­re­glerna och bil­ligare för små­fö­re­tag att säga upp med­ar­be­ta­re av per­son­liga skäl är de vik­tigaste in­sla­gen i di­rek­tiven. An­ställ­nings­skyddet i största all­män­het ska ses över, bland an­nat för att få bättre ba­lans mel­lan olika an­ställ­nings­former.

På plussidan för de an­ställda står att ar­bets­gi­va­rna ska ta större an­svar för de an­ställdas kom­pe­tens­ut­veck­ling. Det ska un­der­lätta om­ställ­ning, vilket blir än vik­tigare med ändrade tur­ord­nings­re­gler.

Pro­tester har hörts från fram­för allt LO ända se­dan ja­nu­a­ri­av­talet of­fent­lig­gjordes. Nu för­klaras där­för att om par­tierna gör upp om för­änd­ringar i an­ställ­nings­reglerna un­ge­fär en­ligt ut­red­nings­di­rek­tiven kan de sty­ra hur det ska bli. Då blir det parts­överenskommelsen som blir lag­för­slaget, pre­cis som det blev om strejk­för­budet riktat mot Hamn­ar­be­tar­strejken, när par­tierna hittade en an­nan mo­dell än den som ut­re­da­ren fö­re­slog.

Re­dan om drygt ett år ska för­sla­gen re­do­visas, så en ny lag kan in­föras i god tid före valet.

Det är vik­tigt för Centerpartiet att kun­na visa re­sul­tat. För­hopp­ningen är att större flexibilitet ska göra små­fö­re­tagen mer vil­liga att an­ställa och att det där­för ska ge fler nya jobb.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.