Ljuger Busch Thor el­ler är hon okun­nig?

I både går­dagens EU-de­batt och sön­dagens par­ti­le­dar­de­batt i SVT upp­repade Ebba Busch Thor att de båda Ringhalsreaktorer som Vat­ten­fall be­slutat stänga i år och nästa år ger tio pro­cent av Sve­ri­ges el­för­sörj­ning. Upp­rep­ningen gör inte på­stå­en­det mer sant.
Den to­tala ener­gi­pro­duk­tionen 2017 var 160 TWh (var­av cir­ka 20 TWh ex­por­terades). Vat­ten­kraften och kärn­kraften stod för 40 pro­cent var­de­ra detta år, 63 TWh var (vat­ten nå­got mer). vind­kraften stod för 17 TWh (11 pro­cent) och kraft­vär­me för resten. Men 2015 stod kärn­kraften bara för 54 TWh och vat­ten­kraften för 74 TWh.
Ring­hals pro­du­cerar un­ge­fär hälften av kärn­kraftens to­tala el­le­ve­ranser. Men de fyra re­ak­torerna är inte lika stora. De båda gam­la som Vat­ten­fall kon­sta­terat är olön­samma och där­för ska stängas är be­tyd­ligt mind­re och har krånglat myc­ket. 2015 och näs­tan hela 2016 stod Ring­hals 2 helt stilla.
2017 le­ve­rerade R1 och 2 till­sam­mans 11,2 TWh, allt­så sju pro­cent av den to­tala el­pro­duk­tionen. Åren dess­för­in­nan, när R2-an stod stilla, le­ve­rerade de båda till­sam­mans bara cir­ka sex TWh, allt­så mind­re än fyra pro­cent av to­talen. 2018 lyc­kades de båda till­sam­mans slå re­kord och le­ve­rerade över 13 TWh, men det blir inte hel­ler ens nära tio pro­cent (cir­ka åtta pro­cent.
Det här borde Ebba Busch Thor känna till, el­ler åt­min­sto­ne ha råd­gi­va­re som kan kon­trol­lera och be­rätta för henne. Ty­värr blev hon inte rättad av nå­gon av de­bat­törerna. Frå­gan är om hon är så okun­nig om energipolitikens för­ut­sätt­ningar – el­ler om hon med­ve­tet ljuger.
Frå­gan är ock­så var­för hon och andra kärn­krafts­fö­re­språ­ka­re talar om ”för­ti­da” av­veck­ling när el­bo­lagen stänger en re­ak­tor som är eko­no­miskt ut­tjänt. Inga pro­tester har hörts från Busch Thor el­ler Jan Björklund mot att Mittmedia skrotar sin tryck­press i Gäv­le och lämnar den som skrot till Stena me­tall trots att pressen kun­de tryckt tid­ningar i minst 20 år till.