An­ti­se­mi­tismen växer i världen

För någ­ra år se­dan skickade pres­i­dent Obama sina sän­de­bud mot an­ti­se­mi­tism till Malmö för att kri­ti­sera hur staden han­terade den öppna an­ti­se­mi­tismen. Särskilt då­va­ran­de kommunalrådet Il­mar Reepalu (S) fick kri­tik.
Kri­tiken var be­rät­ti­gad, men USA har knappast mo­ra­lisk an­led­ning att kri­ti­sera ett an­nat land.
I själva verket är an­ti­se­mi­tismen ut­bredd även i USA. Flera ter­ror­dåd har riktats mot ju­diska mål, det värsta i Pitts­burgh för ett halv­år se­dan då elva män­ni­skor sköts till döds i en sy­na­go­ga av en me­del­ål­ders man som skrek att alla ju­dar ska dö.
I lör­dags an­greps på nytt en sy­na­go­ga, i San Diego med ett döds­of­fer. Gär­nings­mannen spred ett man­i­fest med bud­skapet att ju­dar för­söker ”krossa den vita rasen”.

De senaste åren har an­ti­se­mi­tiskt våld ökat i USA. 2017 ägde 1 986 an­ti­se­mi­tiska hat­brott rum i USA. An­kla­gel­ser har förts fram mot pres­i­dent Trump att hans re­to­rik le­gi­ti­me­rat våldet. Han har ex­em­pel­vis an­klagat den ju­diske fi­nans­mannen George So­ros för att ha fi­nan­sierat flyk­ting­strömmen från Centralamerika till USA och verkade ur­säkta det ra­sis­tiska dådet i Charlotteville 2017, där hat mot ju­dar var ett do­mi­ne­ran­de in­slag bland de­mon­stra­tionerna.
Europa är än mer in­flu­erat av an­ti­se­mi­tism, trots att na­zisternas för­in­tel­se­lä­ger borde ha vac­ci­ne­rat Eu­ro­pas folk mot an­ti­se­mi­tismen.
I Frank­ri­ke ökade an­talet rap­por­terade gär­ningar med an­ti­se­mi­tiska mo­tiv från 311 till 541 för­ra året. Bland an­nat har flera in­ci­denter skett i an­slut­ning till de­mon­stra­tioner av ”de gula västarna”. Flera ter­ror­dåd i Frank­ri­ke har varit di­rekt riktade mot ju­diska mål.
Andra ex­em­pel på all­var­liga ter­ror­dåd mot ju­dar är en at­tack på ju­diska mu­se­et i Brys­sel 2014 med fyra dödade och an­greppet i Köpenhamn mot en sy­na­go­ga då en vakt dödades.

Tysk­land är ock­så drabbat av an­ti­se­mi­tism i växande ut­sträck­ning. Un­der 2018 re­gi­strerades 1 646 hat­brott riktade mot ju­dar, en ök­ning med tio pro­cent. Ännu mer ökade vålds­brotten
I Stor­bri­tan­ni­en har La­bour­par­ti­et skakats av upp­gifter om an­ti­se­mi­tism i par­ti­led­ningen. I Ung­ern har pre­mi­är­mi­nis­ter Orbán drivit kam­panjer mot George So­ros och ut­nyttjar an­ti­se­mi­tiska an­tyd­ningar i val­kam­panjerna. 28 pro­cent av de till­frågade ju­darna i tolv länder, bland an­dra Sverige, upp­lever ökad an­ti­se­mi­tism, en­ligt en EU-rap­port.

I Sverige ligger de an­mälda an­ti­se­mi­tiska hat­brotten på en gans­ka sta­bil, men allt­för hög, nivå runt el­ler nå­got över 200 an­mälda brott per år. Men många ju­diska för­sam­lingar känner sig yt­terst ut­satta, inte minst i Malmö.
Där­för är det vik­tigt för po­li­tiska par­tier och or­ga­ni­sa­tioner att vara var­samma med orden. Även om sio­nism är en po­li­tisk rikt­ning tolkas an­ti­sio­nism mer all­mänt som an­ti­se­mi­tism, vilket är grunden för den hårda kri­tiken mot slag­ordet Krossa sio­nismen från SSU i Skåne på 1 maj. Där­för var det nöd­vän­digt att Socialdemokraterna i Malmö förde fram en ur­säkt till den ju­diska för­sam­lingen.
När ny­na­zister blir allt­mer öppna i sin pro­pa­gan­da måste alla andra sluta upp i ar­be­tet mot an­ti­se­mi­tismen – för alla män­ni­skors lika vär­de.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...