Ingen vet vad som händer ef­ter brexit

Svenska fö­re­tag är i all­män­het då­ligt för­be­redda för brexit. En or­sak är att ingen kan veta vad som händer. Da­tumet för Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de har skjutits upp flera gånger – nu gäller sis­ta ok­to­ber men med möj­lig­het att lämna ti­digare.
Som EU-par­la­men­ta­ri­kern Ja­sen­ko Se­li­mo­vic (L), som är med i par­la­mentets för­hand­lings­grupp, sa på Europaforum i Häss­le­holm i en dis­kus­sion om brexit: Britterna vet ju inte vil­ken re­la­ti­on de vill ha med EU, då är det omöj­ligt att för­handla. Ännu mer omöj­ligt blir det för­stås att spe­ku­lera i vad som blir re­sul­tatet.
Ändå måste fö­re­tag med verk­sam­het i Stor­bri­tan­ni­en för­söka för­be­reda sig. En ”hård” brexit blir dra­ma­tisk. Då upp­hör de gam­la EU-reglerna att gälla vid mid­natt ut­trä­des­dagen. Det in­ne­bär ex­em­pel­vis att 350 000 fö­re­tag mister sitt re­gist­re­rings­num­mer på Tull­ver­ket och måste an­söka ett nytt, påpekade Tull­ver­kets sak­kun­nige Ken­neth Persson.
Ett stort di­lem­ma är vad som kommer att ske för an­ställda som ex­em­pel­vis måste mon­tera pro­dukter i Stor­bri­tan­ni­en – och än mer vad som gäller för an­hö­riga som följer med an­ställda. Tu­rister mister den ge­men­samma sjuk­för­säk­ringen.
De flesta tror fort­fa­ran­de att det blir en ”mjuk” brexit, vilket skulle un­der­lätta en om­ställ­ning. På­gå­en­de för­hand­lingar mel­lan par­tierna i London tyder nu på det.
Kan­ske blir det en ny folk­om­röst­ning om ut­trä­des­av­talet, kan­ske ny­val. Oav­sett måste fö­re­tagen för­be­reda sig – så gott det går.
Yng­ve Sunesson