Per Einarsson, KD, Annette Linander, C, Gilbert Tribo, L, och Carl-Johan sonesson, M, fick igenom sin budget i regionstyrelsen. Stefan Olofson/Arkiv

Förstärkt smärtteam i alliansens budget

Skåne Förstärkning av smärtteamet i Hässleholm ingår i alliansens budget för Region Skåne nästa år. Dessutom satsas 1,2 miljard på en utbyggnad av sjukhuset i investeringsbudgeten.

Alliansen höjde skatten med 49 öre i Region Skåne när de fick makten i fjor.
Nu är manegen krattad för utlovade satsningar och sanering av det drakoniska budgetunderskottet. Detta levereras i en gemensam budget för regionen 2020 under namnet ”Skåne växlar upp”.
‑ Alliansen växlar nu upp arbetet för att öka skåningarnas valfrihet, ge personalen mer inflytande och stärka förtroendet för verksamheten på alla plan. Vården ska vara tillgänglig och kollektivtrafiken ska finnas där den behövs för att öka skåningarnas möjligheter att kunna jobba, kommenterar Carl-Johan sonesson, M, regionstyrelsens ordförande.

Särskild vikt läggs på fem områden:
q Primärvården får ytterligare 250 miljoner, utöver den satsning på 371 miljoner som gjordes i den förra budgeten.
– Vårt mål är att skjuta till en miljard kronor extra till primärvården kommande år, säger Carl-Johan Sonesson, M.
Regionrådet Annette Linander, C, betonar att behovet av nära vård ökar.
– Mer vård kan föras över från sjukhusen till vårdcentralerna. Det ger närmare, snabbare och effektivare vård för fler, förklarar hon.
q De långa vårdköerna ska pressas.
– Vi la in 36,3 miljoner på hälso- och sjukvården i vår första budget. En ökning med 2,5 miljarder jämfört med 2018. I årets budget utökar vi med ytterligare 928 miljoner för minskade köer, förklarar Gilbert Tribo, L, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Utöver detta avsätts 100 miljoner till riktade insatser för diabetiker, dialys och intensivvård.
q För att behålla och lyfta personalen avsätts 44 för undersköterskor och 240 sjuksköterskor som specialistutbildar sig.
– Denna utbildning ska betalas med bibehållen lön för alla, vilket inte är så i dag, säger regionrådet Per Einarsson, KD.
AT och ST-tjänster för läkare utökas och fler läkare ska kunna forska.
Fler personaldrivna vårdenheter ska utredas och den individuella lönesättningen ska stärkas inom ramen för avtalet.
q Kollektivtrafikens regionbidrag utökades med 316 miljoner 2019. Nu satsas 206 miljoner ytterligare 2020. Hållbart resande gynnar hela Skåne för alla.
En tydlig definition av närproducerade livsmedel ska tas fram.
– Även om vi inte kan frångå lagstiftningen vid upphandling vill vi sträva efter mer närproducerat, säger Annette Linander.
Ett kommande förbud mot engångsartiklar i plats aviseras för regionens verksamheter.
q Målet är att nå en miljard i överskott i budgeten.
– För att uppfylla lagkravet på två procents överskott behöver vi ett stort överskott. Även om årets första prognos knappt når halva vägen för året är vi ändå på rätt väg. Sjukskrivningstalen och köerna har minskat lite i år, vilket är ett trendbrott, säger Carl-Johan Sonesson.

Någon skattehöjning är inte aktuell för alliansen de kommande tre åren.
Det kommer Socialdemokraterna att föreslå. 10-15 öre mer i skatt behövs för att klara en nödvändig kösatsning, menar regionrådet i opposition Henrik Fritzon, S.
– Alliansen väljer att använda hela reformutrymmet på primärvård och vårdval. Budgeten innebär ett stålbad för sjukhusen på i runda tal 200 miljoner, samtidigt som de ska bedriva samma verksamhet som i dag. Att korta köerna är en utmaning och de klarar inte alliansen med sin budget. Att påtvinga alla verksamheter en generell besparing på två procent är orealistisk. Deras satsningar är bara normala uppräkningar. Det är bra att satsa på primärvården men inte genom stora besparingar på sjukhusen.

Miljöpartiet sågar också förslaget.
– Alliansen vill ge sken av att de satsar men förslaget är fullt med besparingar. Trycket på sjukvården kommer att öka, säger Mätta Ivarsson, MP.
Budgeten tas i regionfullmäktige i juni.

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...