Glöm ald­rig För­in­tel­sen och andra folk­mord

Jag har inte rest runt för att sprida hat mot forna plå­go­an­dar, för­kla­rade för­in­tel­se­överlevaren Emerich Roth, när han tog emot Stu­die­för­bundet Vux­en­sko­lans Sokratespris, som han i år fick till­sam­mans med Hédi Fried. Båda är 95 år i år och ser slutet på sin mis­sion att be­rätta om för­in­tel­sen för dagens gen­er­a­tion.
Sokratespriset har delats ut se­dan 1967, när Stu­die­för­bundet Vuxenskolan nyss var bildat, till per­soner som gjort ”be­stå­en­de in­satser på folk­upp­lys­ningens om­rå­de i män­ni­sko­vär­dets tjänst”. Det kan man verk­li­gen säga att de båda överlevarna gjort ge­nom att out­trött­ligt, till­sam­mans med många andra, ha be­rättat om vad som hände på 1930- och 1940-talen.
De har inte gjort det för att hämnas på för­ö­va­rna utan för att hi­sto­rien inte ska upp­repas.
När det nu är bara någ­ra få kvar i livet som orkar be­rätta om vad de själva upp­levt är det vik­tigt att hitta nya former för hur san­ningen ska fort­sätta för­medlas. Folk­bild­ningen har en själv­klar plats i det ar­be­tet – lik­som me­di­erna.
För­in­tel­sen var det kan­ske mest sy­ste­ma­tiska folk­mord som ge­nom­förts. Men hi­sto­rien rymmer många fler, som på in­di­an­folken på den ame­ri­kans­ka kon­ti­nenten un­der flera år­hund­ra­den, på ar­me­ni­er i Os­manska ri­ket i bör­jan av 1900-talet, i Rwan­da på 1990-talet och på ya­zi­di­er i Sy­ri­en nu.
Den som hört Emerich Roth tala om de grym­heter som män­ni­skan är i stånd till blir vac­ci­ne­rad mot rö­rel­ser som vill upp­repa det.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...