Re­gi­on­råden Per Einarsson (KD), An­net­te Li­nan­der (C), Gilbert Tri­bo (L) och Carl-Johan So­nes­son (M. Ar­kiv­bild

Rimliga prioriteringar

När den första pro­gnosen för Re­gi­on Skånes ekonomi kom ef­ter det första kvar­talet pekade den åt helt fel håll. Om ut­veck­lingen fort­sätter som de första må­naderna blir re­sul­tatet mer än en halv mil­jard säm­re än bud­ge­terat. Det är som ti­digare år sjuk­vården som kostar mer pengar än re­gi­on­full­mäk­tige an­slagit.
Så illa ska det inte be­höva bli hoppades re­gi­on­råden när de pre­sen­terade bud­get­för­slaget för nästa år. Men om det blir det lär inte deras mål om näs­tan en mil­jard i över­skott för att fi­nan­siera kommande in­ves­te­ringar hålla då hel­ler. Hur de kon­kret ska få ned över­dragen för sjuk­husen gav de inga svar på.
Det finns an­nat som är po­si­tivt hit­tills i år, som att köerna är lite kortare och sjuk­talen bland per­so­nalen har gått ned med en halv dag. Fort­sätter det så är det bra.
Det är ock­så vad alli­ans­po­li­ti­kerna satsar på i nästa års bud­get, som kan be­tecknas som stram även om en del nya sats­ningar pla­neras.
Den kösatsning som in­letts i år kommer att kom­plet­teras med vad som kallas ut­veck­lings-, in­no­va­ti­ons- och in­ci­ta­ments­peng till sjuk­husen för att hitta nya ar­bets­sätt som kan minska köerna ännu mer.
Vård­valen ska ock­så ses över så de blir mer kost­nads­ef­fek­tiva (allt­så lägre er­sätt­ning till vård­gi­va­rna).
Pri­mär­vården är den enda verk­sam­hets­gren som får mar­kant mer pengar. De 371 mil­joner kro­norna i år ska bli 250 mil­joner yt­ter­li­ga­re nästa år, ut­ö­ver de upp­räk­ningar som alla får för pris- och lö­ne­ök­ningar. Målet är att pri­mär­vården så små­ning­om ska kun­na ta hand om 25 pro­cent av all vård. Efter­som in­satser i pri­mär­vården är 25 pro­cent bil­ligare än på sjuk­hus (för sam­ma åt­gärd) finns det pengar att spara för­ut­om att när­heten för pa­ti­enten blir bättre. Men det är lätt att säga tu­li­pa­na­ros.
Sats­ningarna på per­so­nalen – som be­tald ut­bild­ning, bättre ar­bets­mil­jö – är kan­ske de vik­tigaste i bud­get­för­slaget, inte minst med tan­ke på den brist­si­tu­a­tion som gäller. För det är ju per­so­nalen som gör jobbet – både med att vårda och ge­nom att hålla hårdare i pengarna

Dagens fråga

Tränar du regelbundet på gym?

Loading ... Loading ...