Staten måste stödja även mu­se­er utan­för Stockholm

S/MP-rege­ringens stora kul­tur­po­li­tiska sats­ning är gra­tis en­tré på de stat­liga mu­se­erna. I prak­tiken är detta ett en­si­digt gynnande av kul­turen i Stockholm, efter­som näs­tan alla stat­liga mu­se­er finns i Stockholm. Un­dan­tag finns – Moderna mu­se­et i Malmö, Världs­kul­tur­mu­se­et i Göteborg och Ma­rin­mu­se­um i Karls­kro­na.
Att näs­tan bara stora mu­se­er i Stockholm får del av den här statens sats­ning är orim­ligt.
Nu har ock­så mu­se­i­cheferna på läns­mu­se­erna runt om i landet tröttnat. I ett brev till kul­tur­mi­nis­ter Aman­da Lind (MP) och till riks­dags­par­tierna kräver de ge­men­samt en upp­vär­der­ing av ”läns­mu­se­ernas omist­liga be­ty­del­se i ett för­än­der­ligt sam­häl­le” och att läns­mu­se­erna där­för får höjda stat­liga an­slag.
Mu­se­erna ute i landet har länge släpat ef­ter i eko­no­miskt hän­se­en­de. En upp­räk­ning med bara en pro­cent år­li­gen räcker inte för att täcka lö­ne­ök­ningarna, och där­för har läns­mu­se­erna se senaste åren tvingats säga upp näs­tan var tionde an­ställd, en­ligt Myn­dig­heten för kul­tur­ana­lys.
Även om den pu­blika verk­sam­heten hållits på en ac­cep­ta­bel nivå har minsk­ningen av per­son­al gjort att vik­tiga delar av museiverksamheten som kun­skaps­upp­bygg­naden och för­valt­ning av sam­lingarna hamnat i stryk­klass. Det är all­var­ligt i längden.
Höjs inte den stat­liga grund­fi­nan­sie­ringen kommer även prio­ri­te­rade mål som barn- och ung­doms­verk­sam­heten att drabbas.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...