Genomsnittssvensken äter för mycket kött. En del av köttkonsumtionen kan med fördel bytas ut mot proteinrika grödor som exempelvis åkerböna och ärter säger Georg Carlsson, forskare på SLU Alnarp.

Så blir vi självförsörjande

På landet Sveriges chanser till ökad självförsörjning är goda. Men ska vi öka vår produktion på ett hållbart sätt bör en stor del av köttet ersättas av baljväxter. Detta behöver dock inte påverka den svenska produktionen, menar forskaren Georg Carlsson på SLU.

Jordens växande befolkning tillsammans med de pågående och accelererande klimatförändringarna gör att frågan om självförsörjning och hållbarhet inom matproduktion blir allt mer aktuell.
Georg Carlsson är lektor vid Institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp och en av dem som studerat detta. Han tycker att Sveriges möjligheter till självförsörjning är goda trots klimatförändringarna.
– Vi är inte i den delen av världen som missgynnas så väldigt mycket av klimatförändringarna. Här blir odlingssäsongerna längre vilket kan gynna vår produktion.

En orsak bakom den låga självförsörjningsgraden är våra konsumtionsmönster. Vi väljer att äta mycket sådant som inte växer här eller som inte är i säsong och därför måste köpas in från utlandet för att vara färskt. Den viktigaste faktorn är dock att svenskt lantbruk utsätts för konkurrens från länder som inte har samma krav på djur- och miljöhänsyn och därför kan erbjuda billigare produkter.
– Om vi har vissa miljökrav i Sverige men väljer att köpa produkter med andra miljökrav så exporterar vi våra miljöproblem som vi lagmässigt försökt att komma undan i svensk produktion. Det tycker jag är ett problem, säger Georg Carlsson.
Ett exempel på det är kött som vi importerar – och äter alldeles för mycket av.
– Genomsnittssvensken äter ohållbart mycket animaliska produkter – framförallt då kött. Det är negativt för den egna hälsan och för miljön. Köttproduktion kräver mer mark, mer insatser och har ett högre klimatavtryck än växtbaserade livsmedel, säger Georg Carlsson.

Eftersom cirka hälften av det nötkött som konsumeras i Sverige importeras ser han ett utrymme för en kraftig minskning av köttkonsumtionen utan att det skulle påverka svensk produktion.
Georg Carlsson har deltagit i en studie där man tittade på ett scenario med just en halverad köttkonsumtion. Resultatet visade på en drastiskt minskad klimatpåverkan där samtidigt tillräckligt med arealer frigjordes för att täcka behovet av proteiner via baljväxter.

– En storskalig, effektiv produktion är nödvändig. Vi behöver producera så mycket mat som möjligt för att förse befolkningen med mat med så liten markanvändning och klimatavtryck som möjligt. Vi måste hålla uppe skördarna i all produktion både i Sverige och globalt men hitta sätt där den här storskaliga, effektiva produktionen är mindre belastande för klimat och miljö, säger Georg Carlsson.
Är det möjligt att ha en fortsatt intensifiering av livsmedelsproduktionen utan att miljöproblemen växer?
– Nej, inte med den typ av intensifiering vi sett hittills med större och större fält, färre grödor och större beroende av insatsmedel som pesticider och gödselmedel. Men det går att intensifiera på ett mer hållbart sätt. Där man siktar på ökad produktion så effektivt och miljösmart som möjligt till exempel genom att använda precisionsteknik för att ge rätt gödselgiva vid rätt tidpunkt för att optimera skörden men minska riskerna för kväveförluster till miljön.
Georg Carlsson säger att vi behöver den typen av hållbar intensifiering kopplad till diversifiering med fler grödor och mer variation i odlingen för att på så vis kunna förlita oss på ekosystemtjänster, som att exempelvis gynna naturliga fiender i landskapet som till viss del kan hålla tillbaka skadegörare.
Hur vill du att svenskt lantbruk ska se ut i framtiden?
– Jag skulle önska mer ärter och böner på våra fält. Jag skulle också önska ett produktionssystem som stämmer överens med vår konsumtion i högre grad än vad vi har idag. Så att man går mot en ökad självförsörjning på ett sätt som motsvarar en hållbar konsumtion. En konsumtion som är lite mer växtbaserad än idag och mer baserad på baljväxter och grönsaker än på en stor mängd kött och mjölk. Därmed inte sagt att alla måste bli vegetarianer. Mycket av köttproduktionen är viktig för att vi ska få i oss alla näringsämnen vi behöver, men det handlar om att hitta en balans. Där ser jag att genomsnittssvensken behöver ställa om till mer växtbaserat.

Läs På Landet