Kan­ske är en­sam­het en po­li­tisk fråga

Opinion Allt fler unga känner sig en­samma och so­ci­alt iso­le­rade, en­ligt en stu­die som BBC gjort i sam­ar­be­te med brit­tis­ka uni­ver­si­tet.
Opinion • Publicerad 8 juni 2019 • Uppdaterad 24 november 2021

Allt fler unga känner sig en­samma och so­ci­alt iso­le­rade, en­ligt en stu­die som BBC gjort i sam­ar­be­te med brit­tis­ka uni­ver­si­tet. Vi ser ex­em­pel på sam­ma sak här hem­ma: per­soner mel­lan 16 och 24 år känner sig till och med en­sammare än äld­re. Det handlar om ofri­vil­lig en­sam­het: sådant som tär på psy­ke och väl­be­fin­nan­de.

I Stor­bri­tan­ni­en tar man en­sam­heten på all­var som sam­hälls­pro­blem och som po­li­tisk fråga, inte minst efter­som det var den fråga par­la­ments­le­da­moten Jo Cox jobbade med in­nan hon blev mördad. Till min­ne av henne har kampen mot en­sam­het fort­satt.

I Sverige har vi inte kommit lika långt. Där ser man fort­fa­ran­de i stor ut­sträck­ning ofri­vil­lig en­sam­het som en pri­vat fråga för in­di­viden. Men om en­sam­het är ett så stort pro­blem att det kostar sam­häl­let tid och pengar bör det ses som en po­li­tisk fråga. Rök­ning och övervikt orsakar för­sämrat häl­so­till­stånd och det ser sam­häl­let inga pro­blem med att för­söka be­kämpa.

Kom­muner borde kun­na vända sig till ny­in­flyt­tade med in­for­ma­ti­on om var man vänder sig för olika sorters ser­vi­ce, in­klu­si­ve so­ci­ala ak­ti­vi­teter för den som vill få möj­lig­heten att träffa vänner på orten de flyttat till. Man ock­så para ihop unga med en­samma äld­re: en an­nan över­re­pre­sen­te­rad grupp för ofri­vil­lig en­sam­het. En­sam­het är ett stort sam­hälls­pro­blem med en en­kel, bil­lig och kon­struk­tiv lös­ning.

Martina JarminderSkicka e-post
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.