Ted­dy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD). Foto: Roger Sunesson

M/KD valde SD igen

Dagen före na­tio­nal­dagen be­stämde sig Mo­de­raterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (!) i Sva­löv för att de­fi­ni­tivt över­ge det gnisslande al­li­ans­sam­ar­be­tet och istäl­let föra fram en sve­ri­ge­de­mo­krat som ny kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de. Att det blev Ted­dy Nilsson, som på so­ci­ala me­di­er liknat C-le­da­ren An­nie Lööf vid en lands­för­rä­da­re, gör inte Mo­de­raternas och Krist­de­mo­kra­ter­nas ställ­nings­ta­gan­de lättare att för­stå. Möj­li­gen har de tagit in­tryck av att KD:s EU-par­la­men­ta­ri­ker Sara Skyt­te­dal kallat An­nie Lööf för Quis­ling.
Det här in­ne­bär att Sva­löv blir den fjär­de kommunen med en SD-po­li­ti­ker som ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen ef­ter Hör­by, Bro­möl­la och Söl­ves­borg. Även om par­ti­sek­re­te­ra­rna i M och KD ut­trycker miss­nö­je står det allt­mer klart att det finns många i de båda par­tierna, särskilt i Skåne, som inte har nå­got emot att sam­ar­beta med SD.
I Staffanstorp valde ju Mo­de­raterna med Christian So­nes­son i spetsen bort Alliansen, som hade ma­jo­ri­tet, för att istäl­let styra till­sam­mans med SD. Mo­de­raternas tve­ty­diga in­ställ­ning visas av att So­nes­son no­mi­nerats till (och valts in i) SKL:s be­red­ning för kul­tur och fri­tid och allt­så där­med re­pre­sen­terar Mo­de­raterna i hela Kommunsverige. Hade M-led­ningen verk­li­gen velat ta av­stånd från lo­kalt SD-sam­ar­be­te skulle själv­fal­let inte So­nes­son fått den platsen.
Som en för­klar­ing till att ge SD poster som kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de har an­getts att par­tiet är det största i Sva­lövs kom­mun. Men med det re­so­ne­manget skulle Socialdemokraterna ha haft den ledande rollen i näs­tan alla kom­muner, efter­som S ti­digare varit största par­ti i alla kom­muner med någ­ra en­sta­ka un­dan­tag. Så har det ald­rig fun­gerat.
Det ar­gu­mentet håller allt­så inte. Det handlar all­tid om att skapa ma­jo­ri­teter, och om M och KD känner störst po­li­tisk ge­men­skap med SD så måste de stå för det. Men det bäddar inte för fram­ti­da al­li­ans­sam­ar­be­te.

Dagens fråga

Har du bra munhälsa?

Loading ... Loading ...