Lars Johnsson (M) kan få svårt att få igenom sin budget på måndag. Arkivbild

Många bud­get­för­slag

På mån­dag ska kom­mun­full­mäk­tige vid en re­kord­ti­dig tid­punkt anta nästa års bud­get. Ut­ö­ver det som kallas kom­mun­sty­rel­sens för­slag, som M, KD och L står bak­om, finns det på bordet fyra al­ter­na­tiva för­slag med del­vis helt olika in­rikt­ning. Om en hel bud­get ska klubbas i ett klubb­slag som de senaste åren kan det gå pre­cis hur som helst.
S har till­sam­mans med MP och V ett för­slag som in­ne­bär sam­ma skat­te­höj­ning, 50 + 50 öre, som KS. C har en egen bud­get och vill höja lite mind­re, 40 + 40 öre, me­dan SD och Folkets Väl inte vill höja skatten alls.
För att få ihop siff­rorna lägger SD som van­ligt ut helt ore­a­lis­tiska be­spa­ringar på över 40 mil­joner kro­nor på ”in­vand­ringens kost­nader” utan spe­ci­fi­ka­tioner. Det är un­ge­fär vad 40 öres skat­te­höj­ning ger.
När det gäller kost­naderna är det inget par­ti som vill dra ned så myc­ket på verk­sam­heterna som rest­al­li­ansen som styr. Nor­malt för­litar sig Lars Johnsson (M) på att SD ger stöd till hans kon­stel­la­tion, men det är inte sä­kert att SD gör det nu. Kan de verk­li­gen rösta ja till en bud­get som för­ut­sätter skat­te­höj­ning?
Om SD får stöd av Folkets Väl, vilket är san­no­likt, har det bud­get­al­ter­na­tivet störst stöd – 20 man­dat. S-al­ter­na­tivet har 19 man­dat bak­om sig, me­dan KS-för­sla­get bara samlar 17 man­dat. Cen­ter­par­ti­ets fem man­dat kan allt­så bli tun­gan på vågen, om SD står för sitt för­slag och inte röstar för KS.
Om å andra si­dan olika del­för­slag bryts ut till om­röst­ning finns det klara ma­jo­ri­teter för att rusta upp Sös­da­la sim­hall och att stoppa ned­drag­ningen på kul­tur- och fri­tids­om­rå­det. Även att be­gränsa be­spa­ringarna på so­ci­al­nämndens om­rå­de verkar kun­na få ma­jo­ri­tet.
Om inte Lars Johnsson har för­säkrat sig om SD:s stöd före sam­man­trä­det lutar myc­ket åt att det blir åter­re­miss. Det finns inget starkt skäl för att ta bud­geten i bör­jan av juni, och Johnsson har ju ofta pratat om att han önskar sam­för­stånd. Det kan han visa på mån­dag ge­nom att öppna för kom­pro­missande under sommaren.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...