Byg­de­gårdarna är som Lena Nyman, en­ligt Lööf

Ny­li­gen firade Byg­de­gårdarnas Riksförbund sitt 75-års­ju­bi­le­um. Fi­ran­det skedde i sam­band med för­bunds­stäm­man som hölls i Vär­na­mo. Nära Vär­na­mo byggdes för hela 100 år se­dan den första byg­de­gården av ung­domar i SLU (nu­me­ra CUF) som inte hade nå­gon­stans att träffas. Det var Ås fö­re­nings­gård där ju­bi­le­ums­ban­ketten på kvällen se­dan hölls.
Att för­bun­det firade ”bara” 75 år be­ror på att det var då för­bun­det bildades. Då hade till­räck­ligt många byg­de­gårdar byggts runt om i landet för att det skulle var in­tres­sant. I dag har an­talet ökat till över 1 400.
På stäm­man höll C-le­da­ren An­nie Lööf, som var på hem­ma­plan i dub­bel be­mär­kel­se, hög­tids­talet.
Hon på­minde om att för 75 år se­dan kom Ast­rid Lindgrens första bok ut. Byg­de­gårdarna har ge­nom åren spelat en vik­tig roll för böckers sprid­ning på lands­bygden.
För 75 år se­dan föddes ock­så Lena Nyman, den mång­si­diga skå­de­spe­la­ren som spelat för både Ing­mar Bergman och Tage Danielsson. Hon hade allt­så ett oer­hört brett re­gis­ter.
Det tyckte An­nie Lööf stämmer väl in ock­så på byg­de­gårdarna. Ge­nom fö­re­drag, tea­ter och kul­tur har hela världen kommit till lands­bygden, där de flesta byg­de­gårdar finns. De har ock­så haft och har stor be­ty­del­se vid ka­ta­strofer som stormen Gud­run och stora bränder.
Byg­de­gårdarna är ett bra ex­em­pel på att ett ak­tivt lo­kalt fö­re­nings­liv gör stor skill­nad.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Tränar du regelbundet på gym?

Loading ... Loading ...