Tak­tik­röstning skapar inte för­tro­en­de­kli­mat

Det blev allt­så bud­get­be­red­ningens för­slag till bud­get, som M, KD och L stod bak­om, som röstades ige­nom i kom­mun­full­mäk­tige. Men det skedde med minsta möj­liga mar­gin­al – 17-17 i vote­ringen och be­slut med ord­fö­ran­dens ut­slags­röst. Det visar hur svag för­ank­ring kom­munens sty­re har och är där­med ett all­var­ligt svag­hets­tec­ken för det fort­satta ar­be­tet.
Där­med har kom­munens bud­get inte större stöd än för­ra året, då röst­siff­rorna var lik­ar­tade (då 17-16).
Detta år tak­tik­röstades dock mot­för­slaget i den av­gö­ran­de vote­ringen (till för­mån för SD:s bud­get­för­slag) fram av ledande mo­de­rater och KD-le­da­möter (me­dan FV lade ned sina röster).
An­nars hade S/V/MP-för­sla­get blivit mot­för­slag efter­som två C-le­da­möter i den vote­ringen, när det egna för­sla­get röstats bort, valde att ge sitt stöd till det röd­gröna al­ter­na­tivet. Då hade detta för­slag ock­så kun­nat vinna den av­gö­ran­de vote­ringen, om par­tierna likt de nu gjorde bara röstat på sina egna för­slag.
Lars Johnsson (M) hoppades un­der bud­get­de­batten på sam­för­stånds­lös­ningar i kon­kreta frå­gor. Han tyckte att han bjudit in flera gånger utan att få re­spons.
Om han verk­li­gen vill ha bredare sam­för­stånd är det knappast lämp­ligt att ge­nom tak­tik­röstning bloc­kera det för­slag som en­samt hade det största stödet i full­mäk­tige istäl­let för att för­söka kom­pro­missa. Det bygger inte för­tro­en­de hos de po­li­tiska mot­stån­da­rna.

Dagens fråga

Har du varit på kräftskiva i år?

Loading ... Loading ...