Våga tänka nytt

Ledare Vårdorganisationen måste våga tänka nytt med Skånealliansens budget. Men med de förslag som läggs kan det innebära en bättre vård.
Opinion • Publicerad 18 juni 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Re­gi­on­råden Per Einarsson (KD), An­net­te Li­nan­der (C), Gilbert Tri­bo (L) och Carl-Johan So­nes­son (M.	           Ar­kiv­bild
Re­gi­on­råden Per Einarsson (KD), An­net­te Li­nan­der (C), Gilbert Tri­bo (L) och Carl-Johan So­nes­son (M. Ar­kiv­bild

Det är lätt­ja att fö­re­slå ännu en skat­te­höj­ning ef­ter den som gjordes till i år, tyckte re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Carl Johan So­nes­son (M) när han in­ledde re­gi­on­full­mäk­tiges bud­get­de­batt. Kri­tiken riktades mot S, MP och V som fö­re­slog höjd skatt i va­rierande om­fatt­ning. Det är inte så lätt att orka prio­ri­tera, konstaterade han.

Op­po­si­tionen kri­ti­serade det ra­tio­na­li­ser­ings­krav som al­li­ansen vill lägga på sjuk­husen och att för­valt­ningarna inte får upp­räk­ning för demografiförändringar, allt­så i klar­text att skå­ningarna bli allt fler och äld­re.

Men för Alliansen handlar det om att få igång ett för­ny­el­se­ar­be­te. Vi måste våga tänka nytt, be­to­nade re­gi­on­rådet An­net­te Li­nan­der (C) i sitt in­lägg. Ge­nom att ge pri­mär­vården större an­svar och mer re­surser kan sjuk­husen av­lastas. Med di­gi­ta­li­se­ring i både vården och kol­lek­tiv­tra­fiken kan ef­fek­ti­vi­teten öka.

Sats­ningen på att minska köerna som växt de senaste fyra åren be­hövs verk­li­gen, och en sär­skild pott till de en­heter som vill pröva nya ar­bets­sätt kan ge större ef­fek­ti­vi­tet och bättre triv­sel hos per­so­nalen.

Op­po­si­tionen hade, för­ut­om de all­männa kraven på mer pengar, fi­nan­sierade ge­nom höjd skatt, mest de­talj­an­märk­ningar. Hen­rik Fritzon (S) kri­ti­serade den för­säm­ring av buss­tra­fiken som ska ge­nom­föras i höst och att tand­vårds­taxan höjts mer än re­fe­rens­pris­lis­tan an­ger. Sara Svensson (V) be­klagade att kul­turen fått mind­re pengar, vilket ock­så minskar de stat­liga an­slagen. Att S ifrå­ga­sätter de pri­vata vård­valen kri­ti­serades av So­nes­son, men Fritzon vände sig mot ”ideo­lo­gisk pla­kat­ar­gu­men­ta­ti­on”, som han an­såg So­nes­sons för­svar av de pri­vata in­sla­gen in­ne­bar.

Någ­ra vik­tiga, små re­form­er in­går ock­så i den al­li­ans­bud­get som san­no­likt klubbas i dag. Fler in­ten­siv­vårds­platser in­rättas och en dygns­am­bu­lans ska till­komma.

In­ves­te­ringen i Häss­le­holms sjuk­hus ska inte glömmas bort. Det för­sla­get visar att Alliansen menar all­var med att alla sjuk­husen ska få ut­vecklas, kan­ske i ökad ut­sträck­ning ge­nom olika spe­cia­li­ser­ing. Det in­ne­bär ock­så att våga tänka nytt.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.