Ki­nas rätts­sy­stem är helt po­li­tiskt styrt

En ki­ne­sisk med­bor­ga­re sitter häktad i Sverige se­dan näs­tan ett år. Han har be­gärts ut­lämnad av Kina an­klagad för kor­rup­tion. Nu på­går Högsta dom­stolens be­hand­ling av frå­gan.
Frå­gan dom­stolen ska ta ställ­ning till är inte om mannen är skyl­dig till det han an­klagas för utan om Ki­nas rätts­sy­stem kan ge honom en rätt­vis pröv­ning. Dess­utom måste Kina ge ga­ran­tier för att han inte kommer att av­rättas el­ler ut­sättas för tor­tyr.
Att ut­lämna nå­gon till Kina är orim­ligt. Nå­got obe­ro­en­de rätts­sy­stem finns inte. Det är helt un­der­ord­nat det styrande kom­mu­nist­par­tiet.
En svensk med­bor­ga­re, Gui Minhai, sitter fängslad i Kina utan rät­te­gång. Ingen vet var han finns el­ler vad han an­klagas för.
En an­nan svensk som ock­så suttit fängslad i Kina på oklara grunder har vittnat i HD om hur det ki­ne­sis­ka rätts­sy­stemet fun­gerar. Han tvingades ”er­känna” i tv sin skuld in­nan han släpptes. Gui Minhai har ock­så tvingats till det men utan att bli fri.
Bel­gi­en kastade ut fa­miljen till en po­li­tisk flyk­ting som fått asyl i Bel­gi­en från sin am­bas­sad i Pe­king där de an­sökte om att få förenas med fa­mil­je­far i Bel­gi­en. Se­dan dess är den ui­gu­riska fa­miljen för­svunnen.
Det finns allt­för många fall som visar att det inte finns nå­gon rätts­sä­ker­het i Kina. Högsta dom­stolen kan inte tillåta ut­läm­ning av nå­gon till Kina, oav­sett vilka eko­no­miska kon­se­kvenser det kan få för svenska fö­re­tag.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Använder du reflexer?

Loading ... Loading ...