Sök bred enig­het om mi­gra­tions­po­li­tiken

Så har riks­dagen be­slutat för­länga den till­fäl­liga mi­gra­tions­lag­stift­ningen som rege­ringen drev ige­nom till­sam­mans med M och SD hösten 2015. Nu gick de båda par­tierna emot delar av be­slu­tet på grund av någ­ra vik­tiga för­änd­ringar. Det gäller fram­för­allt att familjeåterförening blir möj­lig även för flyk­tingar som fått till­fäl­ligt up­pe­hålls­till­stånd på grund av krig, inte per­son­lig för­föl­jel­se.
Där­emot stödde Kristdemokraterna, som an­nars ändrat kurs till en be­tyd­ligt hårdare mi­gra­tions­po­li­tik, familjeåterföreningar. För­änd­ringen lär inte be­tyda nå­gon stor an­storm­ning av nya flyk­tingar, men det är orim­ligt att un­der lång tid stänga små barn ute från en av el­ler båda sina för­äl­drar.
Nu ska mi­gra­tions­po­li­tiken i sin hel­het ut­redas med hu­vud­in­rikt­ningen att an­passas till de ge­men­sam EU-po­li­tik om det möj­li­gen kan bli enig­het om en så­dan.
Mo­de­raternas Ulf Kristersson hotade för­ra vec­kan med att vägra del­ta i ut­red­ningen, vilket skulle varit unikt för en par­la­men­ta­risk ut­red­ning. Men han be­sinnade sig och har med­delat att M kommer att del­ta, även om par­tiet har kri­tisk mot di­rek­tiven. Det är dock ingen ovan­lig­het, efter­som det nor­mala är att rege­ringen fast­ställer di­rek­tiv till ut­red­ningar på egen hand.
För­hopp­nings­vis be­sinnar sig M ock­så i sak­frå­gorna så att bred enig­het kan upp­nås. Asyl­rätten så­väl som hu­ma­ni­teten måste värnas.

Dagens fråga

Använder du reflexer?

Loading ... Loading ...