Kan Sabuni ena L?

Le­da­re I mor­gon kommer Nyamko Sabuni att väljas till ny par­ti­le­da­re för Liberalerna. Hennes upp­gift att ena det splittrade par­tiet blir inte en­kel.
Opinion • Publicerad 27 juni 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Ul­len­hag över­låter hu­vud­rollen till Sabuni. 	             Foto: TT
Ul­len­hag över­låter hu­vud­rollen till Sabuni. Foto: TT

Ef­ter att val­be­red­ningen fö­re­slagit Nyamko Sabuni som nästa par­ti­le­da­re för par­tiet Liberalerna och Erik Ul­len­hag där­ef­ter hoppat av sin kan­di­da­tur står det helt klart att hon blir vald i mor­gon.

Den öppna pro­cessen med tre kan­di­dater som tur­nerat i landet för att värva stöd var en god idé av val­be­red­ningens ord­fö­ran­de Olle Schmidt. Han hade fått in­spi­ra­ti­on från Cen­ter­par­ti­ets senaste par­ti­le­dar­val som fö­re­gicks av just en så­dan trepersonskamp.

Men där Cen­ter­par­ti­et landade i stor enig­het om en kan­di­dat – An­nie Lööf – verkar Liberalerna fastna i en djup kon­flikt om det rätta med att välja Sabuni. Någ­ra fram­stå­en­de per­soner har re­dan an­mält att de lämnar par­tiet som följd av valet, och före val­be­red­ningens be­sked riktades hårda ord mel­lan de olika fa­langerna, nå­got som ris­kerar att fort­sätta ef­ter fre­dagens ex­tra lands­mö­te.

Val­be­red­ningen var oenig om för­sla­get men lands­mö­tet får allt­så inte nå­gon val­möj­lig­het. Erik Ul­len­hag har valt att åter­gå till am­bas­sa­dörs­stolen i Am­man istäl­let för att ta strid för par­ti­le­dar­skapet. Det var klokt, både för att han inte verkar ha ma­jo­ri­tets­stöd och för att han skulle fått en omöj­lig upp­gift att ena par­tiet med tan­ke på den de­batt som varit. En viss bit­ter­het kan anas i hans for­mu­le­ring i Af­ton­bla­det där han med­delade sitt av­hopp, när han upp­manade par­tiet att komma ihåg att ”våra par­ti­vänner är inte våra fi­en­der”. Han kan syfta bland an­nat på på­tryck­ningarna i flera läns­för­bund mot om­bud att följa de med­lems­om­röst­ningar som ge­nom­förts, trots lågt val­del­ta­gan­de och ofta gans­ka jämna siff­ror.

Blir det då lättare för Nyamko Sabuni att ena sitt par­ti? Att hon väljs en­häl­ligt är trots vad som fö­re­varit en för­del. Att par­tiet är i ett så pressat läge gör ock­så att leden nu måste slutas, om inte par­tiet ska rasa ur riks­dagen nästa gång. Ändå måste hon lyssna mer än driva sina egna frå­gor, om hon inte ska bli en pa­ren­tes i par­tiets hi­sto­ria – i värsta fall en slut­pa­ren­tes.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.