Nya chanser till jobb

Le­da­re Ge­nom att kol­lek­tiv­av­tal slopas som vill­kor för att ordna nystartsjobb får ny­an­lända dub­belt så många fö­re­tag att söka jobb på.
Opinion • Publicerad 3 juli 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Martin Ådahl (C) är nöjd med för­hand­lingen. 	             Foto: TT
Martin Ådahl (C) är nöjd med för­hand­lingen. Foto: TT

Även små­fö­re­tag utan kol­lek­tiv­av­tal kan snart an­ställa lång­tids­ar­bets­lösa el­ler ny­an­lända på nystartsjobb. Efter­som 99 pro­cent av alla Sve­ri­ges fö­re­tag med minst en an­ställd är mikroföretag med mind­re än tio an­ställda och knappt hälften av dessa har kol­lek­tiv­av­tal el­ler häng­av­tal in­ne­bär det att an­talet tänk­bara ar­bets­platser för nystartsjobben plöts­ligt för­dubblas.

Po­li­tiskt är det här en se­ger för Cen­ter­par­ti­et som fick ige­nom det i ja­nu­a­ri­av­talet ef­ter att stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven gett med sig i för­hand­lingarna. Det var bland an­nat detta den första för­hand­lings­om­gången mel­lan S och C strandade på före jul.

En än större vinst är det för dem som be­höver nystartsjobb. Det är en en­kel ar­bets­mark­nads­åt­gärd som re­dan gett för­hål­lan­de­vis goda re­sul­tat. Nu kan allt­så ännu fler få chansen, och de som börjar jobba i ett myc­ket li­tet fö­re­tag får ofta mer all­si­diga er­fa­ren­heter och bättre språk­lig trä­ning. Där­för kan de nya nystartsjobben kan­ske ock­så i ökad ut­sträck­ning leda vidare till fort­satt an­ställ­ning el­ler nytt jobb.

I en bok av sex eko­nomer med pro­fes­sor Lars Calm­fors i spetsen (Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden, Dialogos för­lag) re­do­visas att viss­tids­an­ställ­ningar ofta fun­gerar som en språng­brä­da till tillsvidareanställningar och att ar­bets­mark­nads­er­fa­ren­heter i sig är vik­tiga för grupper som inte haft jobb ti­digare el­ler på länge. Det be­ror bland an­nat på höga mi­ni­mi­löner i Sverige och på få ”enkla jobb”. Men även låg­be­talda jobb in­ne­bär att de som får dem höjer sin in­komst be­tyd­ligt.

En en­kät bland fö­re­tag som an­vänt nystartsjobb och liknande an­ställ­nings­former visar att mer än hälften av dem an­ställt per­soner som an­nars inte skulle ha fått jobb. Det är allt­så en åt­gärd med god träff­sä­ker­het.

Där­för är det bra om fler fö­re­tag kan för­mås att an­ställa lågt kva­li­fi­ce­rad ar­bets­kraft till en sub­ven­tio­nerad kost­nad ge­nom att nystartsjobb inte ska kräva kol­lek­tiv­av­tal. Det kan ge fler ar­bets­lösa en ny chans.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.