Bokbussen på besök i Västra Torup tidigare i år.

Kul­tur­skym­ning väntar

När kom­mun­led­ningen pre­sen­terade sitt bud­get­för­slag i maj stod det klart att kul­tur- och fri­tids­nämnden drabbats ex­tra hårt. Den nämnden är ju i li­ten ut­sträck­ning lag­re­gle­rad och där­för kan kommunen skära ned hän­syns­löst, så länge ett bib­lio­tek i kommunen finns kvar.
En ned­drag­ning på 9,5 mil­joner av en bud­get på 112 in­ne­bär näs­tan tio pro­cents minsk­ning och det måste kännas, oav­sett vilka för­sla­gen blir. När nämndens po­li­ti­ker ska ta ställ­ning till kul­tur- och fritids­chefens för­slag – och ock­så fått en kon­se­kvens­be­skriv­ning i sina läs­plat­tor – är frå­gan om de verk­li­gen är be­redda att ge­nom­föra de dras­tiska den kul­tu­rella ned­rust­ningen.
För sam­ti­digt som di­rek­tiven om dras­tiska ned­skär­ningar kom talade ledande po­li­ti­ker om att kommunen ska vara at­trak­tiv att flytta till och leva i. När män­ni­skor till­frågas om vad de främst vär­derar på en plats är det of­tast bra skola och för­sko­la och ett till­räck­ligt kul­tur­ut­bud. För­sla­get till ned­skär­ningar på kul­tur­om­rå­det gör det svårt att locka nya in­vå­na­re till Häss­le­holm.
Stu­derar man för­valt­nings­chefens för­slag ser man att de stämmer relativt väl med SD:s tankar. Att stänga Mö­tes­plats Ljung­da­la fanns till och med i SD:s bud­get­för­slag. Att dra in stödet till stu­die­för­bunden har SD fö­re­slagit i många kom­muner. Är det en till­fäl­lig­het el­ler är det tak­tiskt för att få för­sla­gna att gå ige­nom i nämnden?
Var­för på­verkas inte Kul­tur­husets verk­sam­het nämn­värt av ned­drag­ningarna? An­s­es Häss­le­holm vik­tigare än lands­bygden?
För hårdast drabbas som van­ligt ut­kants­om­rå­dena ge­nom ned­lägg­ningen av bok­bussen och ge­nom att bi­dragen till stu­die­för­bunden fö­re­slås helt in­dragna. Det är stu­die­för­bunden som står för en stor del av kul­turen i en kom­mun som Häss­le­holm, och utan pengar blir det svårt att upp­rätt­hålla verk­sam­heten.
Om för­sla­gen ge­nom­förs väntar kul­tur­skym­ning i Häss­le­holms kom­mun.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...