Ny våg av tullar hotar eko­no­misk ut­veck­ling

Pres­i­dent Trump har blivit sym­bolen för höjda tullar och han­dels­krig. Han in­förde tullar på stål och alu­mi­ni­um mot EU och har hotat med tullar på bilar och, senast, på bland an­nat ost och oliver.
Kina har drabbats av ännu mer om­fat­tan­de tullar och mer kommer om inte Kina ger ef­ter för USA:s krav bland an­nat på större re­spekt för pa­tent­rät­tig­heter. Yt­ter­li­ga­re tull­höj­ningar har skjutits upp ef­ter att ­för­hand­lingar ska komma igång igen nästa vecka.
Kan­ske kan en upp­gö­rel­se med Kina ligga inom räck­håll efter­som Trump gär­na vi kun­na visa upp nå­got han kan fram­ställa som en för­hand­lings­fram­gång när val­rö­rel­sen in­leds.
Trump är inte en­sam om att höja tullar, även om hans ag­gres­siva han­dels­po­li­tik och de svar den lett till har satt sin prä­gel på världs­han­deln. WTO visar i sin senaste rap­port om G20-ländernas han­dels­po­li­tik att handelsbegränsande åt­gärder har ökat myc­ket kraf­tigt det senaste året. Ni­vån ligger på näs­tan fyra gånger den ge­nom­snitt­liga se­dan 2012.
WTO:s upp­gift är att un­der­lätta han­del och mot­verka handelsbegränsande åt­gärder, och WTO-chefen Roberto Azevêdo upp­manade G20-länderna att minska spän­ningarna inom han­dels­po­li­tiken.
Tullar och andra han­dels­be­gräns­ningar leder till säm­re eko­no­misk ut­veck­ling. Där­för borde Trump lyssna till WTO-chefen.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...