Iso­le­ringen, inte mil­jön, pro­blemet vid häkt­ning. Foto: TT

Korta häkt­nings­tiderna

Häkt­ningen av Rakim Mayers, mer känd som rapartisten ASAP Roc­ky, och hans två liv­vakter har lett till om­fat­tan­de pro­tester i rapvärlden. Till och med den för­re ame­ri­kanske am­bas­sa­dören i Sverige Mark Brzezinski har skrivit brev till rege­ringen och kungen (!) med be­gä­ran att ar­tistens ska släppas.
Men i Sverige ska alla be­handlas lika. En kän­dis, även om han är ame­ri­kan, ska inte be­handlas an­nor­lunda än en ”van­lig” svensk. Nid­bilderna om för­hål­lan­dena på häk­tet i Stockholm är osanna, vilket ock­så ar­tistens ad­vo­kat nu be­kräftat på sin kli­ents upp­drag. Inte hel­ler om­fattas den­ne av någ­ra sär­skilda re­strik­tioner.
Det finns allt­så ingen an­led­ning att kri­ti­sera åkla­ga­ren el­ler dom­stolen för häkt­ningen un­der ut­red­nings­tiden.
Där­emot finns det all an­led­ning att dis­ku­tera och ifrå­ga­sätta de svenska reglerna för häkt­ning. Att det inte finns en max­tid för häkt­ning och att många sitter häktade un­der lång tid i Sverige har kri­ti­serats av FN:s tor­tyr­kom­mit­té lik­som av Eu­ro­pa­rå­det och Ad­vo­kat­sam­fundet.
Även om häkt­ning måste om­prövas var fjor­tonde dag har det fö­re­kommit i ex­trem­fall att per­soner suttit i häk­te över ett år (gällde tre per­soner för­ra året).
Där­för är upp­märk­sam­heten runt ASAP Rockys häkt­ning väl­kom­men, efter­som det kan göra att de verk­liga pro­blemen kring långa häkt­ningar kommer mer i fo­kus.
En bak­om­lig­gan­de or­sak är att när po­lisen fått mer re­surser har inte tings­rätterna fått mot­sva­ran­de ök­ningar, vilket har gjort att rätts­pro­cessen stannat upp. Det har ock­så lett till att häk­tena nu­me­ra är över­fulla.
Vad som krävs är allt­så fo­ku­se­ring på hela rätts­ked­jan, så att ut­red­ningar som ska leda till åtal ock­så snabbt går vidare till rät­te­gång.
Men det måste ock­så till en lag­änd­ring som gör det omöj­ligt att för­länga häkt­nings­tiderna i all oänd­lig­het. Det handlar trots allt om per­soner som ska be­traktas som oskyl­diga, tills dom fallit.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...