Foto: TT

Glo­rian faller av Assange och Wikileaks

Wikileaks och fram­för allt grun­da­ren Julian Assange bi­drog ak­tivt till att Donald Trump valdes till USA:s pres­i­dent, enligt un­der­rät­tel­se­upp­gifter från Ecua­dor. Det var på den am­bas­saden som Assange till­bringade flera år istäl­let för att med­verka i po­lis­ut­red­ningen om an­kla­gel­ser för våld­täkt i Sverige.
Nu har ny­hets­ka­nalen CNN re­do­visat rap­porter från ett spanskt sä­ker­hets­fö­re­tag som ar­betade för Ecua­dors rege­ring och som tyd­ligt pekar ut Assange för sam­ar­be­te med rysk sä­ker­hets­tjänst. Assange fick fria händer att ta emot be­sök på am­bas­saden, och flera av be­sö­ka­rna var nära knutna till den ryska reg­i­men.
En­ligt den sär­skilde ut­re­da­ren Robert Mueller var det per­son­al från den ryska mi­li­tära un­der­rät­tel­se­tjänsten GRU som låg bak­om at­tacken mot De­mo­kraternas hög­kvar­ter. Ryska hac­ka­re för­medlade upp­gifter om Hil­la­ry Clintons mejl som se­dan Wikileaks pub­li­cerade, vilket i hög grad kom att på­verka den ame­ri­kans­ka val­kam­panjen 2016. I det sam­man­hanget hyllade Donald Trump Wikileaks med kom­men­taren ”Jag älskar Wikileaks!”.
Re­dan ti­digare har Assange fått kri­tik för att Wikileaks pub­li­cerat ore­di­ge­rade upp­gifter som skadat och ris­kerat sä­ker­heten för oskyl­diga. Nu tyder allt på att Assange spelat en mer ak­tiv och med­ve­ten roll in­för det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­valet. Kan­ han hoppas att Trump be­nådar honom, om han ut­lämnas till USA?

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...