GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Var­ning för kli­mat­pa­niken

opinion En sak vet vi sä­kert, kli­matet har all­tid för­ändrats, gör det fort­fa­ran­de och kommer all­tid att ändras.
Opinion • Publicerad 4 augusti 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

En sak vet vi sä­kert, kli­matet har all­tid för­ändrats, gör det fort­fa­ran­de och kommer all­tid att ändras. En gång rådde is­tid i en stor del av det nor­ra halv­klotet. I USA sträckte den sig till mel­lan­väs­tern, i Europa till mitten av Frank­ri­ke och ner över nor­ra Ryss­land. I dag be­finner vi oss i det fors­ka­rna kallar mel­lan­is­tiden med stora is­täc­ken på Grön­land. Att inlandsisen skulle upp­höra att minska är en orim­lig tan­ke. Smält­ningen kommer att fort­sätta oav­sett all mänsk­lig verk­sam­het. Den som tror nå­got an­nat har en svår at­tack av hyb­ris och inbillar sig att män­ni­skan är starkare än na­tur­krafterna.

FN:s kli­mat­pan­el har skapat mo­deller för hur för­ut­sätt­ningarna för mänsk­ligt liv på­verkas av det varmare kli­matet. Påspäd­ningen av me­del­tem­pe­ra­turen an­s­es leda till de många na­tur­fe­no­men vi upp­levt på senare år med re­kord­höga tem­pe­ra­turer och ett vä­der som inte upp­för sig som vi är vana vid. Si­tua­tionens all­var bör ändå inte över­drivas. Så här skrev tre ledande svenska na­tio­nal­e­ko­nomer, Hassler, Kru­sell och Olovs­son ti­digare i år: ”FN:s kli­mat­pan­el IPCCC sam­man­fattar de in­ter­na­tio­nella forsk­nings­re­sul­taten med att en för­dubb­ling av at­mo­sfärens kol­di­ox­id­halt (som vi ännu är långt ifrån) för­mod­li­gen leder till att den glo­bala medeltemperaturen ökar med mel­lan 1,5 och 4,5 grader. Om den sanna kli­mat­käns­lig­heten skulle vara i den lägre delen av detta in­ter­vall be­höver vi inte bry oss särskilt myc­ket.”

Det råder idag rätt bred po­li­tisk enig­het om att det be­hövs en kli­mat­driven om­ställ­ning av våra sam­häl­len. Men det är lättare att säga den­na tu­li­pa­na­ros än att göra den. I värsta fall kommer det att leda till en ka­ta­strof. Tänk om vi ge­nom­för en dras­tiska åt­gärder för att styra kli­matet och en dag finner att det inte hade nå­gon ef­fekt, att de na­tur­liga kli­mat­för­änd­ringarna var starkare än de som ut­görs av ut­släppen från mänsk­lig verk­sam­het?

Trans­port­sek­torn kommer för över­skåd­lig tid att vara be­ro­en­de av fossila bränslen. Det finns inga fun­gerande stor­ska­liga al­ter­na­tiv för last­bilar, bussar och knappast ens för våra per­son­bilar med tan­ke på hur lång­samt in­tro­duk­tionen går av el­bilar och de fort­fa­ran­de tek­niska bristerna till exempel avsaknaden av till­räck­ligt med rå­va­ror till bat­te­rierna el­ler el för en hel bil­park som drivs med el. Ännu säm­re ser det ut för de tunga for­donen. Bat­te­ri­drift är inget fun­gerande al­ter­na­tiv och andra al­ter­na­tiva driv­me­del räcker inte till på ett glo­balt plan, i alla fall inte om vi inte skövlar mer käns­lig skog.

Vad gäller flyget och den in­ter­na­tio­nella båt­tra­fiken så finns det inga rea­lis­tiska lös­ningar till dagens tek­ni­ker. Världs­han­deln bygger på att vi kan trans­por­tera enorma gods­mängder 24 tim­mar om dygnet med trans­port­plan och till sjöss. 90 pro­cent av världs­han­deln går med far­tyg. En om­ställ­ning som för­söker för­hindra det lägger en död hand över världs­han­deln. I spåren följer mass­fat­tig­dom, gi­gan­tisk ar­bets­lös­het och ökade krigs­risker när de po­li­tiska led­ningarna inte kan er­bjuda till­växt och växande väl­stånd. Ta länder som Kina, In­di­en, Pak­istan, In­do­ne­si­en och Bra­si­li­en med sina jät­te­be­folk­ningar och starka han­dels­be­ro­en­de. Runt hörnet kan vänta stor­ska­liga mi­li­tära kon­flikter. Vi lever allt­så i en yt­terst far­lig tid när våra po­li­ti­ker och delar av sam­häl­ls­eta­blis­se­manget ligger lågt inför en upp­hetsad kli­mat­de­batt som spårat ur.

Vi vet inte om en om­ställ­ning av kli­matet kommer att ge re­sul­tat, det är bara för­hopp­ningar. Där­emot har vi både kun­skap och re­surser för att han­tera ett varmare kli­mat.

Lars J ErikssonSkicka e-post
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.