Bi­ståndet i fara under moderaterna

Mo­de­raterna fort­sätter på spåret att bli ett allt hårdare par­ti, nu ge­nom att fö­re­slå att enprocentsmålet för det svenska bi­ståndet ska över­g­es. Det är en in­tern ar­bets­grupp som tagit fram för­sla­get in­för par­ti­stäm­man i höst och det pre­sen­terades av Eli­sa­beth Svan­tes­son för­ra vec­kan. Hon vill inte nu spe­ci­fi­cera vad som ska tas bort utan av­vaktar till par­ti­stäm­man. Där­emot pekar hon på att det finns stora be­hov med trygg­het och väl­färd i Sverige och verkar vilja an­vända en del av de sparade me­dlen till dessa om­rå­den.
Ett stort an­tal bi­stånds­or­ga­ni­sa­tioner pro­te­sterar i Dagens Nyheter mot för­sla­get och menar att det är olo­giskt att minska stödet och tro att det ska leda till ökad trygg­het och sä­ker­het. Fö­re­trä­da­rna för bi­stånds­or­ga­ni­sa­tionerna skriver att Sverige och världen hänger sam­man och det har de för­stås rätt i.
FN in­förde 1970 ett mål för bi­stånd på 0,7 pro­cent av brut­to­na­tio­nal­in­komsten, ett mål som Sverige haft som am­bi­ti­on att klara och att dess­utom över­träffa efter­som en pro­cent sattes som mål.
Sverige har länge varit ett ledande land när det gäller att ge bi­stånd, även om vi inte klarat en pro­cent alla år. Att låta ett po­li­tik­om­rå­de få en viss pro­cent var­je år in­ne­bär ju att bi­ståndet ökar om BNP:n ökar. Det kan för­stås dis­ku­teras om det är en rim­lig prin­cip i för­hål­lan­de till andra ut­gifts­om­rå­den och det lyfter M fram. De pro­te­sterande or­ga­ni­sa­tionerna menar i stället att med­käns­la smittar. Sverige har hit­tills varit en stark röst in­ter­na­tio­nellt och borde fort­sätta vara det. Det finns sä­kert om­rå­den där bi­ståndet kan an­vändas mer ef­fek­tivt och där be­höver för­änd­ringar göras, men det finns stän­digt ett be­hov av nya in­satser.
Ge­nom M-för­sla­get skulle Sverige fort­fa­ran­de ligga över 0,7 pro­cent, men det är snarare sig­nalen som är pro­blemet, inte pro­cent el­ler sum­mor. I en värld där nya pro­blem be­höver lösas, som kli­mat­för­änd­ringar och epi­de­mier och brist på jäm­ställd­het, är det kan­ske inte klokt att Sverige kastar av sig ledar­trö­jan.

Dagens fråga

Tycker du att Jenny Wegner och Vittsjö GIK var rätt vinnare av Norra Skåne-pokalerna?

Loading ... Loading ...