Regeringens åtgärdspaket mot de kriminella

inrikes Under lördagseftermiddagen meddelade M och KD att man drar sig ur samtalen om hur gängkriminaliteten ska lösas.
Trots avhoppet valde Regeringen att presentera en punktlista med åtgärder mot den grova brottsligheten.
– Det känns som att vi var nära varandra i många punkter under förhandlingarna, så det kanske handlade om själva viljan att komma överens, sade Mikael Damberg (S) om oppositionspartiernas agerande.

Den utlysta pressträffen skulle dragit igång klockan 14:45 men blev något försenad.

Först vid klockan 15 trädde justitieminister Morgan Johansson, miljöminister Karolina Skoglund (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S) upp i talarstolen.

Tillsammans presenterar de ett åtgärdspaket, på 34 punkter, mot gängkriminaliteten i Sverige. Listan kommer vara vägledande för det brottsförebyggande arbetet under resten av mandatperioden.

– Det är viktigt med både brottsbekämpande och sociala insatser, med förslag som får effekt på både kort och lång sikt, sade Morgan Johansson inledningsvis om listan.

Förslagen handlar bland annat om att tillgodose polisväsendet och myndigheterna med nya verktyg för brottsbekämpningen.

Polisen ska ges större friheter i sitt arbete mot den grova brottsligheten, bland att genom göra det möjligt för utredare att läsa krypterad kommunikation och förenkla möjligheten för husrannsakan i gängmiljöer.

Regeringen vill ytterligare att rättsprocesserna mot kriminella ska göras både snabbare och effektivare.

– Ett annat exempel på listan är att göra det mindre lönsamt att vara kriminell genom att göra det enklare för staten att förverka brottslingarnas tillgångar, förklarar Mikael Damberg.

Förslagen om skärpta straff och nya påföljder var flera. Bland förslagen finns ökade straff för vapenbrott, sprängningar och narkotikahandel.

Bland de mer kontroversiella och omdebatterade punkterna stod den straffreduktion som gäller unga som begår brott.

– Det kommer göras en mindre justering när det gäller unga kriminella. Unga som upprepade gånger begår grova brott ska inte omfattas av straffreduktionen, säger Morgan Johansson.

Vidare vill regeringen stärka lagen om omhändertagande av barn (LVU).

– Barn och unga ska inte växa upp i kriminella familjer utan att samhället griper in, säger Karolina Skoglund.

En ny påföljd för ungdomar presenterades också, så kallat ungdomsövervakning. Den som döms för ungdomsövervakning kan bland annat förbjudas att lämna sin bostad vissa tider på dygnet eller att vistas på en särskild plats överhuvudtaget. Brister i befintlig ungdoms- vård och tillsyn anges som orsak till den nya påföljden.

Vidare presenteras en rad åtgärder för att stärka vittnesskyddet och bryta den rådande tystnadskulturen. Bland annat förs diskussioner om kronvittnen – ett förslag som gör det möjligt att ersätta vittnen som ställer upp.

Ytterligare vill regeringen skärpa straffen för övergrepp i rättssak – när kriminella utsätter vittnen för hot och våld.

– Det här är tyvärr vanligt förekommande i Sverige, säger Mikael Damberg.

Man vill också skärpa straffen för mened och skyddande av brottsling.

– Det är oacceptabelt att skydda brottslingar genom att förstöra bevis, säger Morgan Johansson.

Regeringens förslag handlar också om brottsförebyggande arbete och en utökad samverkan mellan samhällets aktörer för att mota den grova kriminaliteten.

– Alla kommuner ska arbeta med brottsförebyggande åtgärder och vi behöver se över hur en sån lagstiftning ska se ut, säger Mikael Damberg.

Socialtjänsten ges en utökad roll i det brottsförebyggande arbetet.

– Det är viktigt att socialen har större möjligheter att ingripa, både i ett tidigare skede än i dag och oftare, säger Karolina Skoglund.

Ett förslag är att socialtjänsten ska finnas tillgänglig både kvällar och nätter i utsatta områden, inte minst för att underlätta för polisen.

– Det är en trygghet när socialtjänsten finns tillgänglig alltid, säger Morgan Johansson.

Vidare vill regeringen förbättra informationsutbytet mellan myndigheter och bankverksamheter.

– Det kan ge mycket goda förutsättningar för att reda ut fall av penningtvätt, säger Mikael Damberg.

En förbättrad samverkan mellan skolverket och socialstyrelsen anges också som en viktig åtgärd.

– Det handlar framförallt om att öka samverkan mellan elevhälsa och socialtjänst, säger Karolina Skoglund.

En dryg kvart senare har de 34 punkterna på listan redogjorts för.

– Detta är en kraftig satsning men det kommer inte gå att genomföra alla de här åtgärderna i ett enda paket. Utan vi kommer leverera detta så snabbt det går, några saker kommer att ske i närtid, inom de närmsta månaderna, berättar Mikael Damberg.

På frågan om varför förhandlingarna med oppositionspartierna – som tidigare på lördagen meddelade att de drar sig ur samtalen – strandat bes journalister att fråga moderaterna om saken.

– Det känns som att vi var så nära varandra i så många punkter så det kanske handlade om själva viljan att komma överens, säger Mikael Damberg.

Vid klockan 15 30 är pressträffen slut.

Läs mer: