Cen­tern ett par­ti som mår bra

An­nie Lööfs väl­ja­re är nöjda, kon­sta­terade Af­ton­bla­dets Lena Mel­lin lag­om till att Centerpartistämmans ban­kett i lör­dags kväll skulle hållas i Karl­stad. Hon byggde, som så ofta i kvälls­tid­ningarna, på en opi­ni­ons­un­der­sök­ning som visar att det är C-väl­ja­rna som är mest nöjda med så­väl ja­nu­a­ri­av­talet som sam­hälls­ut­veck­lingen.

Åtta av tio C-väl­ja­re tycker att ja­nu­a­ri­av­talet är bra. Bland alla väl­ja­re är det vara var tredje. Hälften av Cen­terns väl­ja­re tycker att Sverige är på rätt väg. Det är dub­belt så många som bland alla väl­ja­re.
Till och med har Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter ett relativt starkt stöd bland C-väl­ja­rna. Var tredje tycker han gör ett bra jobb, vilket är näs­tan tre gånger så hög an­del som bland alla bor­ger­liga väl­ja­re.
Stödet bland de egna väl­ja­rna är na­tur­ligt­vis en styrka för Cen­ter­par­ti­et. Att par­tiets ak­ti­va är nöjda är mind­re upp­se­en­de­väc­kan­de. Men det fram­stod myc­ket tyd­ligt un­der par­ti­stäm­man i slutet av för­ra vecka.
Det fanns inga stora strids­frå­gor, även om det var många och långa de­batter om det mesta. Men det rörde i hu­vud­sak de­talj­frå­gor utan av­gö­ran­de be­ty­del­se för par­tiets in­rikt­ning, som det upp­märk­sammade be­slu­tet att för­bjuda om­skä­rel­se av poj­kar om det inte finns me­di­cinska skäl. Det upp­rörde na­tur­ligt­vis ju­diska och mus­limska or­ga­ni­sa­tioner, efter­som sed­vän­jan finns i dessa re­li­gi­oner, men för svenska folket i all­män­het har det mar­gi­nell be­ty­del­se.

Hu­vud­frå­gorna på stäm­man var fem pro­gram­skrifter som par­ti­sty­rel­sen tagit fram. Del­vis kan äm­nes­valet ses som ett sätt för Cen­ter­par­ti­et att bredda sin pro­fil när inte läng­re hän­syn be­höver tas till att L ville do­mi­nera inom skol­po­li­tiken och KD hade am­bi­tionen att vara Al­li­ansens vård­par­ti. Mil­jö- och lands­bygds­pro­grammen ska stärka den mer tra­di­tio­nella cen­ter­pro­fi­len.
Enig­heten om de fem pro­grammen var bred, även om det själv­klart gjordes en del änd­ringar av for­mu­le­ringar. Men det brände näs­tan ald­rig till på all­var i de­batterna, utan enig­heten om par­tiets rikt­ning var myc­ket stor.
Cen­ter­par­ti­et är helt en­kelt ett välmående par­ti. En or­sak är för­stås det för­hål­lan­de­vis goda val­re­sul­tatet för ett år se­dan – det bästa på 30 år. Att det är långt ifrån par­tiets stor­hets­tid på 1970-talet, då val­re­sul­taten låg över 20 pro­cent istäl­let för un­der tio, är det inte så många av de nu ak­ti­va som minns. Ett rekordbra EU-val i maj i år höjde stäm­ningen ännu mer.

Cen­ter­par­ti­et är i makt­po­si­tion i fler kom­muner och re­gi­oner än tro­li­gen nå­gon­sin. I över 200 (av 290) kom­muner är Cen­tern del i sty­ret och i 19 av 21 re­gi­oner med­verkar Cen­ter­par­ti­et i den styrande kon­stel­la­tionen. Till och med på lör­dags­kvällens fest upp­märk­sammades att cen­ter­par­ti­et har ord­fö­ran­de­posten i mer än 50 kom­muner med ett bild­spel på dessa kvin­nor och män. Ge­nom ja­nu­a­ri­av­talet har Cen­ter­par­ti­et dess­utom stort in­fly­tan­de över riks­po­li­tiken.
Den breda enig­heten är na­tur­ligt­vis en styrka för par­ti­led­ningen i de ibland kon­flikt­fyllda förhandlingarna med andra par­tier. För An­nie Lööf som snart går på ny barn­le­dig­het är det för­stås ock­så en trygg­het. Det stora för­tro­en­det för henne be­höver inte vara av­gö­ran­de för Cen­terns ställ­ning i dagens splittrade po­li­tiska sit­u­a­tion.

Dagens fråga

Är du orolig för coronaviruset?

Loading ... Loading ...