Den största folkhälsoundersökningen hittills i Skåne genomförs under hösten. Foto: Emil Langvad

Största hälsoenkäten hittills i Skåne

skåne Under hösten får 107 000 personer i åldern 18-84 år chansen att berätta om sin hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor i Region Skånes största hälsoundersökning.

Det innebär att var tionde skåning kan delta.
Region Skåne genomför stora folkhälsoenkäter med jämna mellanrum.
Kunskap om skåningarnas hälsa och levnadsvillkor är viktiga planeringsunderlag för att kunna erbjuda en bra och jämlik vård, prioritera pengarna till rätt insatser och utveckla Skåne som helhet.
Utvalda får folkhälsoenkäten 2019 hem i brevlådan.

107 000 personer i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. Med så stort underlag kan regionen uppmärksamma allas behov, vilket leder till en bättre vård för alla skåningar.
Resultaten från folkhälsoenkäten är även ett viktigt underlag i de skånska kommunernas folkhälsoarbete.
De mindre kommunerna vill ofta jämföra sin kommun mot Skånesnittet eller mot en likvärdig kommun i Skåne. Det är även vanligt att titta på skillnader mellan kön och ålder samt hur alkohol-, tobak- och narkotikaanvändningen ser ut.

Större kommuner gör ofta djupare analyser genom att dela in sin kommun i stadsdelar och studera utsatta områden. Förutom frågor om tobak och alkohol är trygghets- och tillitsfrågor viktiga. I de större städerna undersöks även bostadsfrågor, speciellt trångboddhet och buller.
Resultaten från Folkhälsoenkäten 2019 kommer att finnas tillgängliga i verktyget för folkhälsostatistik i Skåne under våren 2020. Där finns också resultat från tidigare folkhälsoundersökningar.

Folkhälsoenkäten har skickats ut vid fyra tidigare tillfällen, år 2000, 2004, 2008 och 2012. De återkommande undersökningarna ger sjuikvården möjlighet att se hur skåningarnas hälsa och livsvillkor utvecklas över tid. Resultaten presenteras i folkhälsorapporter på regional nivå och kan även användas i djupare analyser via ett interaktivt verktyg för folkhälsostatistik.

Dagens fråga

Tror du på åtal om Palmemordet i sommar?

Loading ... Loading ...