Fler med kol måste hjälpas sluta röka

Fler kol-patienter måste erbjudas rökavvänjning
Den 20 november är världs-kol-dagen. Då riktar vi i Riksförbundet HjärtLung uppmärksamheten mot alla som lever med lungsjukdomen kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
KOL är en av våra vanligaste folksjukdomar. Runt om i Sverige lever 500 000–700 000 personer med sjukdomen, samtidigt som bara cirka en femtedel vet om att de har KOL.

Att leva med KOL innebär ett liv med andningssvårigheter, infektioner och andnöd redan vid liten ansträngning. Det påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. I en undersökning av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar med KOL ansåg hälften att det är ett stort problem att KOL begränsar vardagslivet. Lika många tycker att det är ett problem att det inte finns tillräckligt stor kunskap om KOL i samhället.
Andningssvårigheterna kan leda till försämringsperioder där sjukdomen eskalerar och allt för ofta sluta med ett akut sjukhusbesök. Varje år dör närmare 3000 personer i Sverige på grund av KOL, nästan tio gånger fler än i trafiken.

Förutom andningsbesvär och sociala begränsningar innebär livet med KOL också en stor del skamkänslor för allt för många. Den vanligaste anledningen till KOL är rökning, vilket leder till att många klandrar sig själva och hellre lider i tystnad än att söka hjälp. Samtidigt finns också en betydande andel människor med KOL som aldrig rökt i hela sitt liv.
Nästan 40 procent av de som har KOL röker fortfarande enligt kvalitetsregistret Luftvägsregistret.

Samtidigt erbjuder sjukvården allt för sällan hjälp till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens senaste utvärdering av KOL-vården.
Detta trots att det är den viktigaste åtgärden i behandlingen. Det måste förändras samtidigt som stigmat kring KOL måste bort. Vi måste se till att människor med KOL känner att de kan få den hjälp de behöver, precis som alla andra.

Vi som patientförening vill vara en del av lösningen och ingen hopp. Att träffa andra i samma situation kan vara ett stort stöd. KOL går inte att bota, men med livsstilsförändringar, fysisk aktivitet och framförallt rökstopp går det att bromsa utvecklingen och leva ett bra liv.

Onsdagen den 27 november klockan 14.00 till 16.00 har Föreningen HjärLung Hässleholm
Öppet Hus för medlemmar och allmänhet i föreningens lokal på Västerbogatan 7. Då kan de som vill, få sin lungkapacitet testad av legitimerade KOL-sjuksköterskor som utför minispirometriundersökningar. Under tiden bjuder föreningen på kaffe med fika. Välkomna.

Dagens fråga

Hoppas du att kylan nu kommit för att stanna?

Loading ... Loading ...